Hu­le­ma­le­ri­er af­slø­rer bi­so­nens oprin­del­se

BT - - NYHEDER -

FORSK­NING Den eu­ro­pa­ei­ske bi­son blev født som en kryds­ning af en urok­se og en step­pe­bi­son, vi­ser ana­ly­ser af fos­silt dna. Med en unik kom­bi­na­tion af fos­silt dna og hu­le­ma­le­ri­er har et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold med dansk del­ta­gel­se løst gå­den om den eu­ro­pa­ei­ske bi­sons oprin­del­se.

Nu vi­ser for­sker­ne, at eu­ro­pa­ei­sk bi­son – og­så kal­det vi­sent – op­stod som en kryds­ning mel­lem urok­ser og step­pe­bi­son al­le­re­de for 120.000 år si­den, skri­ver vi­den­skab.dk.

»Det er vir­ke­lig over­ra­sken­de, at en kryds­ning af pat­te­dyr kan fø­re til dan­nel­sen af en ny art – det bur­de ik­ke kun­ne ske. Den har va­e­ret der he­le ti­den, vi har ba­re ik­ke kun­net se den,« si­ger Alan Coo­per, der er pro­fes­sor ved Au­stra­li­an Cen­tre for An­ci­ent Dna på Uni­ver­si­ty of Adelai­de i Au­stra­li­en, og som står bag forsk­nin­gen. Stu­di­et er net­op of­fent­lig­gjort i det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift Na­tu­re Com­mu­ni­ca­tions.

Alan Coo­per og hans kol­le­ger kom på spo­ret af den eu­ro­pa­ei­ske bi­sons for­fa­der, da de plud­se­lig st­ud­se­de over no­get mystisk bi­son-dna. Det sa­e­re dna lig­ne­de lidt nu­ti­dens eu­ro­pa­ei­ske bi­son, som le­ver i Po­len, men al­li­ge­vel ik­ke helt, og for­sker­ne be­gynd­te der­for at kal­de den mysti­ske art for bi­son-X. Lø­ste en gam­mel gå­de Det slog for­sker­ne, at de må­ske var stødt på en for­fa­der til vi­sen­ten, hvis oprin­del­se er lidt af en gå­de. Dens knogler duk­ker op ud af det blå i den eu­ro­pa­ei­ske fos­sil­ra­ek­ke ved slut­nin­gen af sid­ste is­tid, kort ef­ter step­pe­bi­so­nen er ud­død og for­s­vun­det.

En af hy­po­te­ser­ne er, at vi­sen­ten op­stod som en hy­brid mel­lem urok­se og step­pe­bi­son.

Der­for sam­men­lig­ne­de for­sker­ne dnaf­ra bi­son-X med dna fra bå­de urok­se og step­pe­bi­son, og det gav bonus.

»Vi fandt, at ker­ne-dna’et er step­pe­bi­son, og mi­to­kon­drie-dna’et er urok­se, så det er en hy­brid,« si­ger Alan Coo­per.

Spørgs­må­let var så, om bi­son-X så og­så var den eu­ro­pa­ei­ske bi­sons for­fa­der, og det søg­te for­sker­ne svar på ved at se på gam­le hu­le­ma­le­ri­er i Frank­rig og Spa­ni­en. Af­slø­ret på hu­le­ma­le­ri­er Det vi­ste sig, at bi­son-mo­ti­ver­ne skif­ter med over­gan­gen til Mag­de­le­ni­en-kul­tu­ren, så hu­le­ma­le­ri­er­ne indtil for om­kring 25.000 si­den har det lang­hor­ne­de step­pe­bi­son-lig­nen­de mo­tiv, og så fra for 18-20.000 år si­den det kort­hor­ne­de vi­sent­lig­nen­de mo­tiv.

Det pas­ser som fod i ho­se med dna’et. Coo­per og kol­le­ger da­te­rer bi­son-knog­ler­ne og fin­der nem­lig, at bi­son-X og step­pe­bi­so­nen do­mi­ne­rer land­ska­bet på skift over ti­tu­sin­der år lan­ge pe­ri­o­der, og at de pe­ri­o­der mat­cher mo­ti­ver­ne i hu­le­ma­le­ri­er­ne.

Ud fra det fos­si­le dna skøn­ner Coo­per og kol­le­ger, at den op­rin­de­li­ge hy­bri­di­se­ring ske­te for mindst 120.000 år si­den. Hy­bri­dens mor var en urok­se, mens dens far var en step­pe­bi­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.