Vig­tig dag for re­al­kre­dit­lå­ne­re

BT - - NYHEDER -

Al­le, der over­ve­jer en ned­kon­ver­te­ring af de­res re­al­kre­dit­lån, bør føl­ge med, når che­fen for Den Eu­ro­pa­ei­ske Cen­tral­bank (ECB), Ma­rio Drag­hi, i ef­ter­mid­dag hol­der pres­se­mø­de.

For alt ef­ter hvad bank­che­fen si­ger ef­ter da­gens ren­te­mø­de, kan det få stor be­tyd­ning for kur­sen på de dan­ske re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner.

»Drag­his ud­ta­lel­ser har po­ten­ti­a­let til at ryk­ke en hel del ved de lan­ge ren­ter, hvis han over­ra­sker mar­ke­det. Der kan va­e­re go­de mu­lig­he­der for ren­te­fald, hvis han kom­mer med po­si­ti­ve mel­din­ger. Men det kan selv­føl­ge­lig og­så gå den an­den vej, hvis han skuf­fer,« si­ger che­fø­ko­nom Ja­cob Gra­ven fra Syd­bank.

Det, som in­ve­sto­rer­ne ger­ne vil bli­ve klo­ge­re på, er, om ECB fort­sa­et­ter det op­købspro­gram, hvor man hver må­ned kø­ber eu­ro­pa­ei­ske va­er­di­pa­pi­rer for 80 mil­li­ar­der eu­ro. Al­le, der øn­sker at ned­kon­ver­te­re et bo­lig­lån pr. 1. ja­nu­ar, skal be­slut­te sig se­ne­st 31. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.