TIP BT

Lan­din­gen Syv må­ne­der til Mars

BT - - TV/RADIO -

Ra­ket­dy­ser ta­en­des Tid: 5 min. og 23 sek. Høj­de: 1,1 km Fart: 250 km/t Ber­ling­s­ke Gra­fik: Hen­rik Ki­a­er • Tekst: Lars Hen­rik Aagaard • Kil­der: Ud­dan­nel­ses - og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, ESA, DTU Spa­ce, Po­li­ti­ken og Ter­ma

Dy­ser sluk­kes, frit fald Tid: 5 min. og 52 sek. Høj­de: To me­ter Fart: 4 km/t

Mars-kon­takt Tid: 5 min. og 53 sek. Høj­de: Nul me­ter Fart: 10 km/t

Schi­a­pa­rel­li ram­mer at­mos­fa­e­ren Tid: 0 sek Høj­de: 121 km Fart: 21.000 km/t

Mak­si­mal op­varm­ning Tid: 72 sek. Høj­de: 45 km Fart: 19.000 km/t Schi­a­pa­rel­li har en le­ve­tid på ba­re et par da­ge. For­må­let er isa­er at te­ste, om det eu­ro­pa­ei­ske lan­dings­sy­stem fun­ge­rer op­ti­malt for­ud for den for­ven­te­de landsa­et­tel­se af en eu­ro­pa­ei­sk Mars-rover om fi­re år. Dansk del­ta­gel­se: Aar­hus-virk­som­he­den Ter­ma har ud­vik­let Schi­a­pa­rel­lis strøm­for­sy­ning og sen­sor­sy­stem. *Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Faldska­erm ud­fol­des Tid: 3 min. 21 sek. Høj­de: 11 km Fart: 1.700 km/t

Var­meskjol­de og faldska­erm af­sky­des Tid: 4 min. og 1 sek. Høj­de: 7 km Fart: 320 km/t Den eu­ro­pa­ei­ske rum­son­de Schi­a­pa­rel­li fo­re­tog i går en suc­ces­fuld lan­ding på pla­ne­ten Mars. Lan­dings­mo­du­let blev søn­dag ad­skilt fra en sa­tel­lit og fort­sat­te der­ef­ter mod Mars. Far­tø­jet har va­e­ret syv må­ne­der om at kom­me til den rø­de pla­net. Sa­tel­lit­ten Tra­ce Gas Or­bi­ter skal kred­se i åre­vis i 400 ki­lo­me­ters høj­de over pla­ne­ten og snif­fe sig frem til me­tan el­ler an­dre gas­ser. Gas­ser­ne vil kun­ne vid­ne om ak­ti­ve bi­o­lo­gi­ske el­ler ge­o­lo­gi­ske pro­ces­ser og der­med tegn på liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.