Mars-lan­ding til ti­den

BT - - TV/RADIO -

DEN RØ­DE PLA­NET Ans­pa­end­te tek­ni­ke­re i det eu­ro­pa­ei­ske rum­fart­s­cen­ter i Darmstadt i Tys­kland drog i går et let­tel­sens suk. Ef­ter en ner­vepi­r­ren­de ven­te­tid modt­og de om­si­der et sig­nal fra Mars. Sig­na­let kom fra rum­far­tø­jet Schi­a­pa­rel­li, op­sendt af Eu­ro­pas rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion ESA, som gen­nem­før­te en vel­lyk­ket lan­ding på over­fla­den af den rø­de pla­net. 21.000 km i ti­men Den 577 ki­lo tun­ge son­de gik med en fart på 21.000 km i ti­men ned gen­nem Mars’ at­mos­fa­e­re, hjul­pet på vej det sid­ste styk­ke af sty­rera­ket­ter og faldska­er­me.

»Vi må ven­te lidt med at se, hvad der sker med test­lan­de­ren. Men mis­sio­nen er al­le­re­de nu en suc­ces,« fastslog Jan Wör­ner til nyheds­bu­reau­et AFP.

Son­den er opkaldt ef­ter Giovan­ni Schi­a­pa­rel­li, den ita­li­en­ske astro­nom, som i 1877 be­gynd­te at kort­la­eg­ge Mars’ topo­gra­fi. Er der liv på Mars? Sam­ti­dig med rum­son­dens lan­ding gik mo­der­far­tø­jet Tra­ce Gas Or­bi­ter (TGO) ind i en ba­ne rundt om pla­ne­ten. Det­te er den vig­tig­ste del af pro­jek­tet, som har til for­mål at sø­ge ef­ter tegn på liv.

ESA be­gyn­der at ind­sam­le da­ta fra sa­tel­lit­ten i de­cem­ber 2017 og vil fort­sa­et­te i fem år.

Iføl­ge Kri­sti­an Pe­der­sen, di­rek­tør for DTU Spa­ce, er for­må­let med mis­sio­nen blandt an­det at un­der­sø­ge, om den me­tan­gas, der fin­des over Mars, og­så er tegn på liv på pla­ne­ten – el­ler på, at der har va­e­ret liv.

»Det er det, al­le rum­son­der un­der­sø­ger,« si­ger han.

»På la­en­ge­re sigt er må­let at sen­de men­ne­sker derop. Men­ne­sker kan jo un­der­sø­ge langt me­re end ro­bot­ter og selv­kø­ren­de bi­ler,« til­fø­jer DTU Spa­ce-di­rek­tø­ren. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 46, Mel­lem: 80, Sva­er: 169

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.