Tre Mes­si-dask til Gu­ar­di­o­la

Lio­nel Mes­si sør­ge­de med tre mål igen for at sen­de Gu­ar­di­o­la hjem fra sin tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne med en or­dent­lig lus­sing

BT - - SPORTEN - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Rin­ge­de Pep Gu­ar­di­o­la til Lio­nel Mes­si i som­mer, el­ler gjor­de han ik­ke? Lio­nel Mes­si var det sto­re fo­kus in­den kam­pen mel­lem Bar­ce­lo­na og Man­che­ster Ci­ty. Hav­de Pep Gu­ar­di­o­la for­søgt at hen­te sin tid­li­ge­re ta­lis­man med sig til Man­che­ster Ci­ty el­ler ej?

Det hav­de Gu­ar­di­o­la ab­so­lut ik­ke, slog han fast på pres­se­mø­det før kam­pen - men det vil­le han nok ha­ve øn­sket, at han hav­de gjort. For det var Mes­si, som end­nu en gang øde­lag­de et Camp Nouco­me­ba­ck for den nu­va­e­ren­de Man­che­ster Ci­ty-ma­na­ger, da Bar­ce­lo­na vandt 4-0 over Man­che­ster Ci­ty.

Lio­nel Mes­si sat­te sit før­ste mål ind ef­ter 17 mi­nut­ter, da han selv drev bol­den frem, men så ud til at mi­ste den. Fer­nan­din­ho var dog kom­met til at ta­ge si­ne bow­ler­sko på, og mens han gled rundt i eget felt, var bol­den fri til at op­s­nap­pe. Så­dan no­get ud­nyt­ter Mes­si, og med et par tra­ek var han for­bi Clau­dio Bra­vo og kun­ne sen­de bol­den i net­tet. Ly­set blev sluk­ket Med en halv ti­me igen sluk­ke­de Man­che­ster Ci­tys lys for al­vor, da Mes­si trak bol­den over til sit var­me ben og sma­ek­ke­de den i net­tet bag ind­skif­te­de Wil­ly Ca­bal­lero til 2-0, in­den ver­dens bed­ste ar­gen­ti­ner 10 mi­nut­ters tid se­ne­re prik­ke­de sit hat­tri­ck i må­let og alt­så igen send­te Gu­ar­di­o­la hjem med et 3-0-ne­der­lag fra Camp Nou.

Det var ik­ke ba­re Lio­nel Mes­sis 50. mål i 50 Cham­pions Le­agu­e­kam­pe på Camp Nou. Det var og­så hans Cham­pions Le­ague-scor­ing num­mer 92. Man­che­ster Ci­ty har sco­ret 74 – i alt.

Mes­si var ba­re ik­ke den ene­ste med en ho­ved­rol­le i kam­pen. Der var nem­lig en grund til, at det var Ca­bal­lero, han score­de mål num­mer to og tre på. Kort ef­ter pau­sen fik Man­che­ster Ci­ty-må­l­mand Clau­dio Bra­vo rødt kort, da han på sin tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne tog med ha­en­der uden for fel­tet ef­ter en helt for­fa­er­de­lig af­le­ve­ring fra sig selv til Lu­is Suárez.

Selv ik­ke et stupidt rødt kort til ind­skif­te­de og gli­de-ta­ck­len­de Je­re­my Mat­hieu og et bra­endt straf­fes­park af Ney­mar kun­ne aen­dre på det re­sul­tat. Lio­nel Mes­si hav­de na­tur­lig­vis sør­get for straf­fes­par­ket, men han gik ik­ke ef­ter sit fjer­de mål pga. sin dår­li­ge straf­fe­sta­ti­stik. Til gen­ga­eld gjor­de Ney­mar sig selv glad igen kort ef­ter, for 4-0-må­let kom og­så. To go­de kro­p­s­fin­ter var for man­ge til en no­get stiv­be­net Jo­hn Sto­nes, og så sat­te bra­si­li­a­ne­ren mål num­mer fi­re i net­tet.

Det var re­ster­ne af Gu­ar­di­o­las drøm­me­hold mod Gu­ar­di­o­las fug­ti­ge fun­da­ment. Det var et Bar­ce­lo­na-hold, der har va­e­ret på top­pen

af ver­den i fle­re år, mod et Man­che­ster Ci­ty-hold, der først li­ge har be­gyndt for­sø­get på ero­brin­gen af kon­ti­nen­tet. Fejlsla­gen togt Det togt skal Pep Gu­ar­di­o­la ba­re ik­ke starte i Bar­ce­lo­na med si­ne klub­ber. For an­den gang var han til­ba­ge på det sta­dion, hvor han bå­de som spil­ler og tra­e­ner har fejret suc­ce­ser som få an­dre. Og for an­den gang gav Mes­si ham en fod­bold­lus­sing.

Sid­ste gang score­de den lil­le ar­gen­ti­ner to gan­ge og lag­de op til en, da Gu­ar­di­o­las ver­sion af Bay­ern Mün­chen fik en ol­fert med et 3-0-ne­der­lag. Den­ne gang sat­te han tre mål i net­tet selv.

Må­ske Pep Gu­ar­di­o­la al­li­ge­vel tryk­ker +34 på sin te­le­fon den kom­men­de som­mer.

FO­TO: AFP

Lio­nes Mes­si vi­ste igen i af­tes, hvor­for han reg­nes for at va­e­re en af ver­dens al­ler­bed­ste fod­bold­spil­le­re, da han med et hat­tri­ck sik­re­de Bar­ce­lo­na en 4-0-sejr over Man­che­ster Ci­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.