Ko­lo-koks ko­ste­de dyrt

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Kig­ge­de man på gårs­da­gens match mel­lem Cel­tic og Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, var det helt na­tur­ligt at dø­be det for run­dens dan­skero­p­gør. De to lands­holds­spil­le­re Erik Svi­at­chen­ko og Jan­nik Vester­gaard fra hen­holds­vis hjem­me- og ude­hol­det var nem­lig i ak­tion. De spil­le­de da en ha­e­der­lig kamp. Be­va­res. Men det var en helt an­den, der stjal fo­kus i Glad­ba­chs 2-0-sejr. Og på hvil­ken må­de.

Det var helt fortjent, at ty­sker­ne tog sej­ren. Cel­tic har i ef­ter­hån­den man­ge år va­e­ret no­to­risk kendt for at va­e­re umu­lig at spil­le imod på hjem­me­ba­nen Cel­tic Park, men Gladbach, der pa­ra­doksalt al­drig har det for godt på ude­ba­ne i Eu­ro­pa, pil­le­de brod­den af skot­ter­ne. Uden ska­det dan­sker Ga­ester­ne var des­u­den uden klub­bens an­den dan­sker, An­dreas Chri­sten­sen. For godt nok spil­le­de han al­le 90 mi­nut­ter for ty­sker­ne i we­e­ken­dens liga­kamp mod HSV, men ef­ter kam­pen måt­te man kon­sta­te­re, at lands­holds­spil­le­ren hav­de på­dra­get sig en ska­de i bal­lemusku­la­tu­ren. Indtil vi­de­re er han ude på ube­stemt tid.

Der­for var det op til Svi­at­chen­ko og Vester­gaard at stå for det dan­ske in­put på Cel­tic Park. Cel­ti­cs for­svars­spil­ler Ko­lo Tou­re stjal dog ram­pe­ly­set.

Ef­ter en lil­le ti­me var det ik­ke Svi­at­chen­ko, men hans for­svars­mak­ker der kom i fo­kus. Ko­lo Tou­re lod til at ha­ve styr på en bold, der var på vej ud til måls­park, men i ste­det blev han over­rum­plet af en Gladbach-spil­ler. Og så knal­de­de Lars Stindl bol­den i mål for­bi en for­bløf­fet Svi­at­chen­ko, der ik­ke kun­ne gø­re me­get ef­ter mak­ke­rens brø­ler. En elen­dig af­ten Og lad os ba­re si­ge det, som det var. Tou­re hav­de en elen­dig af­ten. Den ene­ste go­de nyhed for mak­ker Svi­at­chen­ko var, at han fik dan­ske­ren til at lig­ne en guld­kalv. For cir­ka et kvar­ter før tid gav Tou­re bol­den til An­dré Ha­hn ef­ter en ka­em­pe brø­ler. Ha­hn ban­ke­de den sik­kert i kas­sen til slut­re­sul­ta­tet 2-0.

Cel­tic er ef­ter ne­der­la­get fort­sat uden sejr i de tre før­ste kam­pe og er blot no­te­ret for ét en­kelt po­int. Til gen­ga­eld kan ty­sker­ne med de tre po­int i ba­ga­gen ta­ge fra Glas­gow med vis­he­den om, at der sta­dig er go­de mu­lig­he­der for vi­de­re avan­ce­ment fra Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let.

FO­TO: AFP

Erik Svi­at­chen­ko (th.) kun­ne ik­ke for­hin­dre Lars Stindl (tv.) i at brin­ge Borus­sia Mön­cheng­lad­bach for­an 1-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.