Ri­si­ke­rer hård straf

Det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund, UE­FA, har åb­net en di­sci­pli­na­er­sag mod FC Kø­ben­havn, for­di til­ha­en­ge­re af klub­ben an­ta­end­te py­ro­tek­nik før tirs­da­gens kamp i Lei­ce­ster

BT - - SPORTEN - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Der ven­ter FC Kø­ben­havn et ef­ter­spil og en po­ten­ti­elt hård straf på bag­kant af tirs­da­gens 0-1-ne­der­lag til Lei­ce­ster i Cham­pions Le­ague. Kort før ki­ck­off an­ta­end­te FC Kø­ben­havns med­rej­sen­de fans en lang ra­ek­ke ro­mer­lys, og det er imod reg­ler­ne hos det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund, UE­FA. For­bun­det har der­for åb­net en di­sci­pli­na­er­sag mod FC Kø­ben­havn, med­del­er UE­FA i en e-mail til BT.

»Der er åb­net en di­sci­pli­na­er­sag som føl­ge af UE­FA Cham­pions Le­ague-grup­pe­kam­pen mel­lem Lei­ce­ster Ci­ty FC og FC Kø­ben­havn (1-0), der blev spil­let 18. ok­to­ber i Eng­land,« skri­ver UE­FA og gør det klart, at det er dan­sker­ne, der er an­svar­li­ge for bal­la­den.

»Til­ta­len mod FC Kø­ben­havn: An­ta­en­del­se af fyr­va­er­ke­ri - Ar­ti­kel 16 (2) i UEFAs di­sci­pli­na­e­re re­gu­la­tiv.«

Nor­malt er det så­dan, at det er va­er­ter­ne, som er an­svar­li­ge for de ting, der fo­re­går på sta­dion, men som ar­ti­kel 16 styk­ke to dik­te­rer i UEFAs di­sci­pli­na­e­re re­gu­la­tiv, kan og­så ude­hol­det straf­fes. For ek­sem­pel ved af­fy­ring af py­ro­tek­nik.

UE­FA op­ly­ser ik­ke, hvad en even­tu­el sank­tion af FC Kø­ben­havn bli­ver, men man tra­ef­fer en af­gø­rel­se i sa­gen 17. novem­ber. Tra­di­tio­nelt mel­der fod­bold­for­bun­det al­drig ud om po­ten­ti­el­le straf­fe, før der har va­e­ret tid til at ind­hen­te al­le re­le­van­te in­for­ma­tio­ner og dis­ku­te­re sa­gen til bunds.

I au­gust blev Brønd­by straf­fet med en bø­de på 30.000 eu­ro (ca. 223.000 kr.), da klub­bens fans brug­te py­ro­tek­nik i en kva­li­ti­ka­tions­kamp til Eu­ro­pa Le­ague på ude­ba­ne mod Hertha Ber­lin. Klub­ben blev des­u­den på­lagt at re­du­ce­re til­sku­e­ran­tal­let til sin na­e­ste hjem­me­ba­ne­kamp i eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng med 2.000 men­ne­sker. En lig­nen­de straf kan me­get vel ram­me FC Kø­ben­havn, der ik­ke kun ae­r­grer sig over ne­der­la­get til Lei­ce­ster.

»Vi sy­nes, at det er rig­tig ae­r­ger­ligt, at dem, der valg­te at bru­ge py­ro­tek­nik, stja­e­ler op­ma­er­k­som­he­den fra de man­ge, som le­ve­re­de en flot og im­po­ne­ren­de ti­fo i Lei­ce­ster,« skri­ver Jes Mor­ten­sen, kom­mu­ni­ka­tions­chef i FC Kø­ben­havn, i en sms til BT. Van­ske­ligt at hol­de ude Jes Mor­ten­sen forta­el­ler vi­de­re, at der bli­ver gjort me­get for at hol­de py­ro­tek­nik­ken ude.

»Folk blev før kam­pen vi­si­te­ret, der blev brugt me­tal­de­tek­to­rer, og der var hunde tra­e­net i at fin­de py­ro­tek­nik, men det er van­ske­ligt at hol­de ude. Nu ser vi på sa­gen og bi­dra­ger som al­tid til at for­sø­ge at fin­de dem, der brug­te py­ro­tek­nik.«

Se­ne­st fik FC Kø­ben­havn en bø­de af Fod­bol­dens Di­sci­pli­na­e­rin­stans i Dan­mark, for­di fans af klub­ben brug­te py­ro­tek­nik i su­per­liga-kam­pen mod Brønd­by.

Vi sy­nes, at det er rig­tig ae­r­ger­ligt, at dem, der valg­te at bru­ge py­ro­tek­nik, stja­e­ler op­ma­er­k­som­he­den fra de man­ge, som le­ve­re­de en flot og im­po­ne­ren­de ti­fo i Lei­ce­ster Jes Mor­ten­sen, FC Kø­ben­havns kom­mu­ni­ka­tions­chef

FO­TO: REU­TERS

Mens FCK-spil­ler­ne ven­te­de på at kom­me i kamp, skab­te klub­bens fans ’brand i ga­den’, og det ser UE­FA ik­ke mildt på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.