Strej­ke­trus­sel fra Bendt­ner og co.

Mang­len­de løn har skabt op­rør mod klu­be­je­ren blandt spil­ler­ne i Not­ting­ham Fo­rest, men de har valgt at ’for­bli­ve pro­fes­sio­nel­le’

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk)

Den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an skri­ver, at Ni­ck­las Bendt­ner og re­sten af Not­ting­ham-spil­ler­ne er i op­rør over klub­bens ejer, der ik­ke be­ta­ler løn til ti­den. Spil­ler­ne har over­ve­jet en strej­ke. BT kun­ne i sid­ste uge forta­el­le om det ka­os, der her­sker i Ni­ck­las Bendt­ners nye klub. Og nu kom­mer der nye lag til hi­sto­ri­en. I cen­trum er som så of­te før klu­be­jer Fawaz al-Ha­sawi, der er i strid mod­vind blandt klub­bens fans.

Se­ne­st tog sport­s­di­rek­tør Pedro Pe­reira sit go­de tøj og gik ef­ter blot fi­re må­ne­der i klub­ben net­op på grund af klu­be­jer Fawaz al-Ha­sawis sty­ring af klub­ben.

The Gu­ar­di­an skri­ver, at det er ble­vet så slemt, at al-Ha­sawi har holdt et op­rør blandt Bendt­ners hold­kam­me­ra­ter ne­de. Spil­ler­ne er ra­sen­de på eje­ren, for­di de of­te op­le­ver, at løn­nen ik­ke kom­mer til ti­den, samt at de­res af­tal­te bonus­ser ik­ke bli­ver ud­be­talt. Se­ne­st ske­te det i land­skampspau­sen for to uger si­den, at pen­ge­ne ik­ke kom til ti­den. Men her stop­per det ik­ke.

Ek­stra­or­di­na­er klau­sul

Al-Ha­sawi har la­en­ge for­søgt at sa­el­ge klub­ben, og i øje­blik­ket for­hand­ler han med et ame­ri­kansk konsor­ti­um om et mu­ligt salg. Og det er hans øko­no­mi­ske krav, der kan ska­be me­re ka­os i spil­ler­trup­pen.

Al-Ha­sawi vil ger­ne sa­el­ge 80 pro­cent af klub­ben for om­kring en halv mil­li­ard kro­ner, mod at han ik­ke skal yde me­re fi­nan­si­el hja­elp i frem­ti­den. Der­med kan han po­ten­ti­elt ta­ge 20 pro­cent af Fo­re­sts frem­ti­di­ge ind­tje­ning ned i egen lom­me uden at bi­dra­ge med an­det end sin til­ste­de­va­e­rel­se. Men va­erst af alt set fra spil­ler­nes sy­s­punkt vil al-Ha­sawi ha­ve ind­ført en ek­stra­or­di­na­er klau­sul i salgs­af­ta­len, så han har ret til spil­ler­nes bonus­ser.

Det er ik­ke en ud­mel­ding, som spil­ler­trup­pen vil ta­ge godt imod, me­ner The Gu­ar­di­an, da fru­stra­tio­nen over eje­ren har nå­et nye høj­der. I land­skampspau­sen, hvor løn­nen se­ne­st ik­ke kom til ti­den, kra­e­ve­de spil­ler­ne et mø­de, så de kun­ne sa­et­te ord på de­res fru­stra­tion over for klub­bens le­del­se.

Spil­ler­ne dis­ku­te­re­de end­da og­så in­ter­nt, om de skul­le strej­ke fra tra­e­nin­gen, men valg­te i sid­ste en­de at la­de va­e­re, da de iføl­ge avi­sen men­te, det var bedst at for­bli­ve pro­fes­sio­nel­le.

Ma­na­ge­rens frem­tid

Des­u­den spe­ku­le­res der i ma­na­ger Phi­lip­pe Mon­ta­ni­ers frem­tid. Ejer al-Ha­sawi har ik­ke ver­dens stør­ste tå­l­mo­dig­hed, mens et ejer­skif­te og­så kan be­ty­de et far­vel, hvis en ny ejer vil sa­et­te sit eget hold.

Der­for er der alt an­det end ro i Ni­ck­las Bendt­ners nye klub, som han un­der­skrev en to-årig kon­trakt med i star­ten af sep­tem­ber. Dan­ske­ren er i øje­blik­ket ska­det og må se til fra si­de­linj­en de na­e­ste tre-seks uger.

Og her kan han så se en klub i ka­os.

The Gu­ar­di­an skri­ver, at de har va­e­ret i kon­takt med al-Ha­sawis ad­vo­ka­ter, der ik­ke har no­get at ind­ven­de mod tal­le­ne i ar­tik­len uden at kom­men­te­re na­er­me­re.

FO­TO: REU­TERS

• Det stop­per til­sy­ne­la­den­de ik­ke med ka­os-hi­sto­ri­er i Not­ting­ham Fo­rest, hvor Ni­ck­las Bendt­ner for ny­lig har få­et kon­trakt. Selv er dan­ske­ren ukamp­dyg­tig i tre-seks uger med en ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.