In­de el­ler ude?

BT - - SPORTEN -

SVA­ERT VALG tragt­ning af bå­de al­der og suc­ce­sen i Rio, mens den ru­ti­ne­re­de trio vir­ker me­re usik­ker. Lot­te Fri­is er for ny­lig flyt­tet hjem til Dan­mark ef­ter fi­re års ud­lands­op­hold og har gi­vet ud­tryk for at ta­ge EM i Kø­ben­havn i de­cem­ber 2017 med, in­den kar­ri­e­ren slut­ter. Je­a­net­te Ot­te­sen kon­kur­re­rer i øje­blik­ket ved Wor­ld Cup, mens Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen for ti­den pri­o­ri­te­rer sko­le og tra­e­ning med sin klub, Hol­ba­ek Svøm­me­klub.

Vil de me­dal­je­van­te pi­ger frem­over va­e­re en del af tra­e­nings­mil­jø­et i Bel­la­høj, kra­e­ver det dog fuldt fo­kus og en­ga­ge­ment. Ik­ke nød­ven­dig­vis helt frem mod OL i Tokyo 2020, men som mini­mum frem mod ver­dens­mester­ska­bet i Bu­da­pe­st i juli 2017.

»Man kan jo ik­ke bin­de folk i fi­re år ud i frem­ti­den. I den­ne sa­e­son hand­ler det om at se frem mod VM på lang­ba­ne na­e­ste som­mer. Det er det, man skal kun­ne se sig selv ind i og la­eg­ge sig i se­len til,« si­ger Lars Gre­en Bach. Trav­le svøm­mepi­ger BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Lot­te Fri­is, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og Je­a­net­te Ot­te­sen. Lot­te Fri­is er på fe­rie i ud­lan­det, mens Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen tra­e­ner med sin klub i Spa­ni­en, og da BT tirs­dag fan­ge­de Je­a­net­te Ot­te­sen, var hun på vej i luft­hav­nen til et nyt Wor­ld Cup-sta­ev­ne uden lyst til at ta­le om frem­ti­den. Må­ske for­di at den fort­sat ik­ke er helt på plads. Et al­ter­na­tiv er at fort­sa­et­te kar­ri­e­ren uden om NTC, der frem­over bli­ver med en ny hol­land­sk tra­e­ner med nye idéer. Sport­s­chef Lars Gre­en Bach kal­der det na­tur­ligt, at svøm­mer­ne tø­ver med at mel­de ud.

»Der er ik­ke no­get una­tur­ligt i, at man li­ge ta­ger en ti­meout ef­ter et langt in­ten­sivt for­løb og li­ge over­ve­jer, hvad man skal med sit liv. Der er jo trods alt an­det i li­vet end svøm­ning, og det skal de og­så ha­ve med i de­res over­vej­el­ser. Der­for har vi gi­vet dem ef­ter­å­ret og til­budt dem at tra­ek­ke på as­si­stan­ce, i det om­fang de fø­ler be­hov for i for­hold til Team Dan­mark og i for­hold til, hvad de skal vi­de­re frem. Vi er sik­re på, at det nok skal lan­de på en må­de, så de står til­ba­ge med go­de mu­lig­he­der, uan­set hvil­ken frem­tid de va­el­ger.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.