Der er 49, som er bed­re

BT - - SPORTEN -

NÅR FIFAS VERDENSRANGLISTE i dag bli­ver of­fent­lig­gjort, lig­ger Dan­mark num­mer 50 og er dår­li­ge­re pla­ce­ret end på no­get an­det tids­punkt, si­den rang­li­sten blev ind­ført i 1993. Dan­marks fod­bold­lands­hold har alt­så iføl­ge FIFAs verdensrangliste ik­ke på no­get tids­punkt i de se­ne­ste 23 år va­e­ret dår­li­ge­re i for­hold til si­ne kon­kur­ren­ter, end det er li­ge nu. Det er be­kym­ren­de. Vi har of­te hørt Mor­ten Ol­sen kri­ti­se­re ver­dens­rang­li­sten for ik­ke at teg­ne et ret­vi­sen­de bil­le­de af lan­de­nes egent­li­ge styr­ke­for­hold, og det er rig­tigt, at de små hop fra må­ned til må­ned ik­ke forta­el­ler ret me­get om Dan­marks chan­cer for at slå Spa­ni­en i mor­gen. Men et kon­ti­nu­er­ligt fald, år ef­ter år, fra 11. plad­sen i 2011 til 50. plad­sen i dag er ik­ke til­fa­el­digt. Dan­mark er fal­det og fal­det og ble­vet over­ha­let af na­tio­ner, der bå­de er be­folk­nings­ma­es­sigt min­dre, og som i mo­der­ne fod­bold­hi­sto­rie har haft langt min­dre be­tyd­ning end os. Jeg bli­ver nødt til at rok­ke ved vo­res ver­dens­bil­le­de og min­de om, at der li­ge nu er 49 lan­de for­an Dan­mark på ver­dens­rang­li­sten, som i de se­ne­ste år har va­e­ret bed­re til at ska­be kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge A-lands­holds­spil­le­re, end vi har va­e­ret her­hjem­me JEG TA­EL­LER 11 lan­de, der trods fa­er­re ind­byg­ge­re er for­an Dan­mark på ver­dens­rang­li­sten (Wa­les, Uru­gu­ay, Kro­a­tien, Cos­ta Ri­ca, Bos­ni­en, Island, Slovaki­et, Nor­dir­land, Ir­land, Al­ba­ni­en og Skot­land), så lad os par­ke­re den for­kla­ring for en stund. Den er ik­ke ir­re­le­vant. Den er ba­re ik­ke stor nok til at da­ek­ke sig bag.

Vi for­søg­te i går at få land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de, eli­te­chef i DBU Kim Hal­l­berg og ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg i ta­le. De vil­le ik­ke si­ge no­get, for­tal­te pres­se­chef Ja­cob Wad­land. Det var da ae­r­ger­ligt, for selv­om der kan va­e­re man­ge år­sa­ger, bi­dra­ger det til tan­ken om, at her er et pro­blem, man en­ten mang­ler go­de svar på el­ler al­ler­helst vil luk­ke øj­ne­ne for så la­en­ge som mu­ligt.

Jeg vil ga­et­te på, at DBU blandt an­det vil­le ha­ve min­det os om, at vi har nog­le rig­tig go­de spil­le­re på vej, og at ta­len­t­ud­vik­ling ik­ke gi­ver dag til dag-re­sul­ta­ter. DET ER DA og­så rig­tigt, at vi har nog­le me­get in­ter­es­san­te un­ge spil­le­re, der spil­ler så ja­evn­ligt, at 22 af 23 spil­le­re hav­de va­e­ret i star­top­stil­lin­ger­ne for de­res respek­tab­le klub­ber, da de mød­tes til den se­ne­ste lands­holds­sam­ling. Vi ser og­så end­nu et U21-lands­hold kla­re sig flot, li­ge som der i de end­nu yn­gre år­gan­ge med ja­ev­ne mel­lem­rum er grund til at gla­e­de sig over fi­ne re­sul­ta­ter. MEN JEG BLI­VER nødt til at rok­ke ved vo­res ver­dens­bil­le­de og min­de om, at der li­ge nu er 49 lan­de for­an Dan­mark på ver­dens­rang­li­sten, som i de se­ne­ste år har va­e­ret bed­re til at ska­be kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge A-lands­holds­spil­le­re, end vi har va­e­ret her­hjem­me. Det er et me­get langt ef­ter­sla­eb, der skal ind­hen­tes, og som hver­ken en ven­lig nord­mand el­ler et en­gelsk slo­gan kan aen­dre på. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.