Eks­stjer­nes di­lem­ma

BT - - SPORTEN -

FORHINDRING

Han blev end ik­ke kaldt til sam­ta­le, før Aston Vil­la an­sat­te (hvi­de) Ste­ve Bru­ce.

Ads­purgt, om det var på grund af hud­far­ven el­ler hans mang­len­de ma­na­ger-er­fa­ring, sva­re­de Yor­ke føl­gen­de:

»Jeg tror, det er lidt af beg­ge de­le. Du ram­mer he­le ti­den bar­ri­e­ren uden at kom­me no­gen veg­ne. Selv med al den støj, som jeg har la­vet. Jeg har end­da prø­vet at kom­me ind hos (Aston) Vil­la. Min po­in­te er, at det vil­le va­e­re rart ba­re at få si­ne tan­ker hørt Det tror jeg helt op­rig­tigt på. Det har of­te va­e­ret dis­ku­te­ret, men der er ik­ke rig­tig no­gen, som har ta­get em­net op. Jeg op­le­ver en ten­dens, når jeg ta­ler med al­le, isa­er sor­te spil­le­re, som prø­ver at få et job, de stø­der på sam­me kon­cept.«

Yor­ke ene­ste tra­e­ne­rer­fa­ring kom­mer indtil vi­de­re fra Tri­ni­dad & To­ba­gos lands­hold, som han var as­si­stent for i 2009-10, men der­u­d­over har han lø­bet pan­den mod en mur.

»Du ram­mer he­le ti­den bar­ri­e­ren uden at kom­me no­gen veg­ne. Selv med al den støj, som jeg har la­vet. Jeg har end­da prø­vet at kom­me ind hos (Aston) Vil­la. Min po­in­te er, at det vil­le va­e­re rart ba­re at få si­ne tan­ker hørt,« si­ger Dwight Yor­ke og fort­sa­et­ter: »OK, må­ske får du al­drig chan­cen som ma­na­ger, men det kun­ne va­e­re rart at gå de­r­ind (til en job­sam­ta­le, red.), få mu­lig­he­den for at pra­e­sen­te­re sig selv, la­e­re per­so­nen at ken­de og (få dem til) at si­ge: ’OK, Dwight, vi kan li­de di­ne idéer, men du har ik­ke nok er­fa­ring. Ud med dig og lav det ene el­ler an­det.« For ti­den er der in­gen sor­te ma­na­ge­re i Pre­mi­er Le­ague, men i den na­est­bed­ste ra­ek­ke, Cham­pions­hip, står Jim­my Floyd Has­sel­baink i spid­sen for QPR og Chris Hugh­ton for Brigh­ton & Hove Al­bion.

I en­gelsk fod­bold har der gen­nem man­ge år va­e­ret dis­kus­sio­ner om mang­len på sor­te tra­e­ne­re.

An­der­le­des for­hol­der det sig for ek­sem­pel i den ame­ri­kan­ske fod­bold­liga, NFL. Her skal hol­de­ne iføl­ge den så­kald­te ’Roo­ney Re­gel’ in­ter­viewe et­ni­ske mi­no­ri­te­ter, når de skal fin­de en ny tra­e­ner.

Reg­len er opkaldt ef­ter eje­ren af Pitts­burgh Ste­e­lers, Dan Roo­ney, som la­en­ge har haft en tra­di­tion med at gi­ve af­ro­a­me­ri­ka­ne­re chan­cen som he­ad co­ach. For ti­den tra­e­nes hol­det da og­så af Mi­ke Tom­lin, der li­ge som Dwight Yor­ke er sort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.