Ha­en­ger dan­ske po­li­ti­ke­re ud

En lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet be­skri­ver i New York Ti­mes dansk po­li­tik som frem­med­fjend­sk, men fle­re op­lys­nin­ger er tvivls­om­me

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard | ahou@bt.dk

Igen er ame­ri­ka­ner­ne ble­vet min­det om, at Dan­mark ik­ke er helt så lyk­ke­ligt et land, som de må­ske skul­le tro.

Den sto­re og velan­se­te avis New York Ti­mes brag­te i går et la­e­ser­brev med tit­len ’Hvem si­ger, du er dan­sker?’ af lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ravin­der Kaur, som be­skri­ver en til­ta­gen­de frem­med­frygt i Dan­mark.

»Der er sket sto­re for­an­drin­ger ved­rø­ren­de indstil­lin­gen til im­mi­gra­tion. Ik­ke ba­re i Dan­mark, men og­så i re­sten af Eu­ro­pa og USA. Da The New York Ti­mes in­vi­te­re­de mig til at skri­ve et la­e­ser­brev, valg­te jeg at skri­ve om em­net, for­di jeg me­ner, det er vig­tigt at ha­ve fo­kus på,« si­ger Ravin­der Kaur, som tid­li­ge­re har skre­vet kro­nik­ker for en­gel­ske The Gu­ar­di­an, Po­li­ti­ken, Ber­ling­s­ke og en ra­ek­ke in­di­ske avi­ser.

Tid­li­ge­re i år – 5. sep­tem­ber – brag­te The New York Ti­mes en ar­ti­kel om til­ta­gen­de mod­stand mod ind­van­dring i Dan­mark, hvor 65-åri­ge Jo­hn­ny Chri­sten­sen fra Tår­n­by åben­hjer­tigt for­tal­te, at han var ra­cist. In­gen re­a­ge­rer Når Ravin­der Kaur skri­ver om den vok­sen­de frem­med­frygt i Dan­mark, ta­ger hun blandt an­det ud­gangs­punkt i Martin Hen­rik­sen (DF), som for rul­len­de ka­me­ra­er na­eg­te­de at an­er­ken­de, at elev­rå­ds­for­man­den på Lang­ka­er Gym­na­si­um i Tilst Jens Phi­lip Ya­z­da­ni var dan­sker.

»For mig at se var det et nyt lav­punkt, at en ung mand skul­le hø­re på dét for­an he­le Dan­mark. Gra­en­ser­ne for, hvor­dan man kan snak­ke om an­dre, er ble­vet ryk­ket. Man kan slip­pe af sted med at si­ge va­er­re og va­er­re ting om an­dre, for­di in­gen sa­et­ter fo­den ned.«

Hun skri­ver, at Hen­rik­sens hold­ning er ble­vet ’main­stream’ i Dan­mark, selv om fle­re fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re fra en bred vif­te af par­ti­er i beg­ge en­der af det po­li­ti­ske spek­trum tog af­stand fra DF’erens ud­ta­lel­ser og be­kendt­gjor­de de­res støt­te til den 18-åri­ge elev­rå­ds­for­mand.

»Der var en hånd­fuld po­li­ti­ke­re, som sag­de fra, men der er be­hov for, det­te bli­ver sagt kla­re­re og ty­de­li­ge­re,« si­ger lek­to­ren.

I sit la­e­ser­brev na­ev­ner Ravin­der Kaur og­så Dansk Fol­ke­par­tis Che­an­ne Ni­el­sen, der som me­nigt med­lem trak over­skrif­ter ef­ter at ha­ve sagt, at ud­la­en­din­ge svi­ner, svind­ler, stja­e­ler, vold­ta­ger og dra­e­ber ved par­tiets lands­mø­de. Ytrin­gen skab­te rø­re, og par­tiets for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, måt­te ef­ter­føl­gen­de tra­ek­ke i land. Al­li­ge­vel me­ner Ravin­der Kaur, at Che­an­ne Ni­el­sen kan be­teg­nes som en ’ri­sing star’ i DF.

»Ty­de­lig­vis fik hun ta­le­tid, så jeg går da ud fra, at par­ti­et ser et po­ten­ti­a­le i hen­de,« si­ger Ravin­der Kaur.

Al om­ta­len går dog ik­ke til Dansk Fol­ke­par­ti. So­ci­al­de­mo­kra­tiets vil­lig­hed tila t sam­ar­bej­de med høj­re­fløjs­par ti­et kri­ti­se­res og­så for der­med at ha­ve gi­vet køb på si­ne va­er­di­er.

Og­så det ny­ligt op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de par­ti Nye Bor­ger­li­ge bru­ges til at frem­ha­e­ve den vok­sen­de foragt for ind­van­dre­re. Uden at na­ev­ne kon­kre­te re­sul­ta­ter af me­nings­må­lin­ger fast­slår Ravin­der Kaur, at de har op­le­vet en mas­siv til­slut­ning.

For to uger si­den vi­ste en Vox­me­ter-må­ling, at par­ti­et stod til 2,3 pct. af stem­mer­ne, og i man­dags kun­ne en må­ling vi­se et fald til én pct.

»Da jeg skrev ind­la­eg­get, så må­lin­ger­ne an­der­le­des ud, end de gør i dag og lå på over 4 pro­cent,« for­kla­rer Ravin­der Kaur.

Ravin­der Kaur be­skri­ver i sit de­bat­ind­la­eg, at det er main­stream, når DFe­ren Martin Hen­rik­sen na­eg­ter at kal­de elev­rå­ds­for­man­den ved Lang­ka­er Gym­na­si­um Jens Phi­lip Ya­z­da­ni for dan­sker. Foto: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.