Skju­ler selv Nej

BT - - NYHEDER -

»Vi har al­drig kun­net få det op­lyst i EUs bud­get­kon­tro­l­ud­valg. Der er in­gen, der har ad­gang til at kon­trol­le­re de op­lys­nin­ger, og når in­gen har ad­gang, går det na­tur­lig­vis ska­evt,« si­ger Jens-Pe­ter Bon­de, der sad i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod EU og Ju­ni­be­va­e­gel­sen fra 1979 til 2008. Får ik­ke lov at se dem Par­ti­er og fon­de er ik­ke for­plig­tet til at frem­la­eg­ge an­det end en kort­fat­tet re­vi­sions­rap­port. Do­ku­men­ta­tio­nen be­står først og frem­mest i, at en re­visor har god­kendt regn­ska­bet, men hver­ken Eu­ro­pa-Par­la­men­tet el­ler of­fent­lig­he­den har ad­gang til de bag­ved­lig­gen­de bi­lag, der vi­ser de pra­e­ci­se ud­gif­ter.

»Par­ti­er­ne og fon­de­ne har regn­ska­ber­ne, og så er der en fa­el­les uaf­ha­en­gig re­visor, som og­så har ad­gang til at se regn­ska­ber­ne. De lig­ger ik­ke an­dre ste­der. Jeg har mas­ser af gan­ge bedt om at se dem, men jeg får ik­ke lov,« si­ger Jens-Pe­ter Bon­de.

BT har og­så for­søgt via Eu­ro­pa­Par­la­men­tet at få ad­gang til par­ti­er­nes reg­nin­ger. Men Par­la­men­tets talskvin­de Marjory van den Bro­e­ke hen­vi­ser til de en­kel­te par­ti­er.

»Reg­nin­ger­ne bli­ver kon­trol­le­ret af en uaf­ha­en­gig re­visor, og ad­mi­ni­stra­tio­nen i Par­la­men­tet kan va­el­ge at se na­er­me­re på dem. Men reg­nin­ger­ne lig­ger i par­ti­er­ne el­ler i fon­de­ne,« skri­ver hun til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.