Dan­ske kamp­fly har ka­stet bom­ber mod Is­la­misk Stat i kam­pen om Mo­sul

BT - - NYHEDER -

Kamp­fly fra Dan­mark har del­ta­get ak­tivt i kam­pen om IS-høj­bor­gen i Mo­sul, som gik i gang i man­dags. Det op­ly­ser Sø­ren W. An­der­sen, oberst i ope­ra­tions­sta­ben i Va­erns­fa­el­les For­svarskom­man­do.

»Vi har del­ta­get i kam­pen om Mo­sul med dan­ske F-16-fly, hvor vi har ka­stet bom­ber,« si­ger han.

Ober­sten vil ik­ke ud­ta­le sig om, hvor­vidt bom­ber­ne er ka­stet in­den for by­ens gra­en­ser. Af hen­syn til ope­ra­tio­nen vil han hel­ler ik­ke forta­el­le, hvor man­ge bom­ber der er ta­le om. Iføl­ge ober­sten gør for­sva­ret alt, hvad det kan, for at und­gå at ram­me ci­vi­le men­ne­sker. Det sker ved at un­der­sø­ge ste­der­ne me­get nø­je via in­for­ma­tio­ner og bil­le­der.

»Vi kan me­get of­te se, om der er men­ne­sker. Men det kan va­e­re van­ske­ligt at vur­de­re, om en byg­ning er tom, når vi kig­ger ude­fra. Hvis vi er i tvivl, an­ta­ger vi, at der er men­ne­sker i byg­nin­gen. Så for­sø­ger vi at fin­de en an­den løs­ning. Men vi kan og­så la­ve fejl,« si­ger Sø­ren W. An­der­sen.

De dan­ske fly har den se­ne­ste uge flø­jet 10 mis­sio­ner i Irak og Sy­ri­en, hvor må­let har va­e­ret at ram­me Is­la­misk Stat, som hos for­sva­ret går un­der nav­net Isil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.