’Hå­ber han får hja­elp’

BT - - NYHEDER -

BOMBETRUSLER rig­tig man­ge vand­ska­der og høj mu­sik om nat­ten. Og det har vi jo prø­vet at stop­pe. Men vi kan ik­ke tvin­ge ham til at få no­get hja­elp. Hans fora­el­dre øn­sker ik­ke at si­ge, at en­ten gør du det her, el­ler og­så bli­ver du smidt ud,« forta­el­ler Mi­chel­le Ne­xø, der sid­der i be­sty­rel­sen i ejer­for­e­nin­gen.

BT har va­e­ret i kon­takt med end­nu en na­bo til den 31-åri­ge, der ik­ke øn­sker at stå frem med navn. Men hun be­kra­ef­ter, at der har va­e­ret fle­re pro­ble­mer med vand­ska­der fra den sig­te­des lej­lig­hed, li­ge­som be­bo­er­ne i ejer­for­e­nin­gen gen­nem la­en­ge­re tid har va­e­ret chi­ka­ne­ret af høj mu­sik i nat­te­ti­mer­ne. På trods af fle­re kla­ger til po­li­ti­et, som tal­ri­ge gan­ge er mødt op på adres­sen, er det ik­ke lyk­ke­des at stop­pe chi­ka­nen, som ef­ter kort tid er blus­set op igen.

Til BT be­kra­ef­ter den 31-åri­ges far, at der har va­e­ret fle­re kon­flik­ter med ejer­for­e­nin­gen. Han for­kla­rer des­u­den, at lej­lig­he­den i Sla­gel­se op­rin­de­ligt til­hør­te den 31-åri­ge, men at fora­el­dre­ne køb­te den, da den 31-åri­ge på et tids­punkt over­ve­je­de at flyt­te til en­ten Roskil­de el­ler Kø­ben­havn, mens han stu­de­re­de.

Den 31-åri­ge end­te dog med at bli­ve bo­en­de, hvor­ef­ter han le­je­de bo­li­gen af si­ne fora­el­dre.

»Vi har haft en tem­me­lig vold­som kon­flikt med ejer­for­e­nin­gen det sid­ste par år, for­di de har for­søgt at få ham smidt ud, og det har vi selv­føl­ge­lig strit­tet imod. For det, der så for­ment­lig vil­le ske, er, at han vil­le ta­ge ud og gem­me sig i en skov, og så er der slet ik­ke mu­lig­hed for at få fat i ham,« si­ger fa­de­ren til BT. Ik­ke en hek­sej­agt Un­der et grund­lovs­for­hør tirs­dag blev det i Ret­ten i Na­est­ved be­slut­tet at la­de den 31-åri­ge ve­te­ran, der bl.a. har va­e­ret ud­sendt til Af­g­ha­ni­stan, va­re­ta­egts­fa­engs­le frem til 9. novem­ber. I ret­ten na­eg­te­de den sig­te­de sig skyl­dig i an­kla­ger­ne imod ham. Og selv­om han selv er­kla­e­re­de at ha­ve få­et kon­sta­te­ret bl.a. po­st­trau­ma­tisk

SA­GEN KORT På Sja­el­land og i Jyl­land blev to luft­hav­ne og to ind­købs­cen­tre man­dag ef­ter­mid­dag evaku­e­ret og luk­ket i fle­re ti­mer ef­ter at ha­ve mod­ta­get bombetrusler via e-mail. Fle­re an­dre ste­der, bl.a. hos Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn og hos Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, modt­og man og­så bombetrusler. Hver­ken Kø­ben­havns el­ler Fyns Po­li­ti valg­te at fo­re­ta­ge evaku­e­rin­ger, da trus­ler­ne hav­de sam­me af­sen­der og ord­lyd, og der­for ik­ke blev be­trag­tet som en re­el trus­sel. En 31-årig dansk krigs­ve­te­ran er sig­tet i sa­gen. Han er va­re­ta­egts­fa­engs­let frem til 9. novem­ber. stress syn­drom som føl­ge af sin ud­sen­del­se, na­eg­te­de den 31-åri­ge at la­de sig men­ta­lun­der­sø­ge, da han ik­ke an­er­ken­der de psy­ki­ske di­ag­no­ser.

Beg­ge na­bo­er, som BT har va­e­ret i kon­takt med, forta­el­ler, at de på in­tet tids­punkt har følt sig ut­ryg­ge el­ler ban­ge ved den 31-åri­ges til­ste­de­va­e­rel­se. Men de er ik­ke i tvivl om, at han har brug for hja­elp. Der­for hå­ber de, at sa­gen kan fø­re til, at han kom­mer i be­hand­ling.

»Vi er jo ik­ke ude på at dri­ve hek­sej­agt på ham. Vi vil ger­ne va­e­re med til at sa­et­te fo­kus på, at der er nog­le pro­ble­mer med, at nog­le bli­ver tabt af sy­ste­met. Og at man ik­ke kan tvin­ge no­gen til no­get, hvis de ik­ke selv øn­sker det. Det er klart mit ind­tryk, at han er et sted, hvor han ik­ke selv kan se, at han har pro­ble­mer. Så vi hå­ber rig­tig me­get, at han får no­get hja­elp,« si­ger Mi­chel­le Ne­xø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.