Fø­rer po­li­tik New York Ti­mes

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Jeg er i USA i skri­ven­de stund, og jeg hol­der me­get af at kom­me her, da jeg har bo­et her­ov­re og sta­dig er til­knyt­tet ta­en­ket­an­ken Hud­son. Når jeg forta­el­ler folk, at jeg kom­mer fra Dan­mark, får jeg stort set al­tid kun po­si­tiv re­spons. »Ah, det lyk­ke­lig­ste land i ver­den,« er en ty­pisk re­ak­tion fra al­min­de­li­ge men­ne­sker. Fra fag­nør­der­ne i di­ver­se ta­en­ket­an­ke her i Was­hin­g­ton,stø­der jeg og­så kun på po­si­ti­ve kom­men­ta­rer om Dan­mark og dan­ske­re. Og det skal vi da ba­re va­e­re gla­de for, der er nem­lig til­sy­ne­la­den­de dan­ske­re, der gør en iha­er­dig ind­sats for at få Dan­mark til at frem­stå så usym­pa­tisk som mu­ligt ude i den sto­re ver­den.

Jeg kan ik­ke med min bed­ste vil­je se, hvor­dan skri­ben­ten kom­mer frem til si­ne kon­klu­sio­ner

na­evnt med et ord. Der forta­el­les og­så om Che­an­ne Ni­el­sen, der på DF’s lands­mø­de kom med den ka­ta­stro­fa­le ud­ta­lel­se om flygt­nin­ge, hvor hun si­ger, at de vold­ta­ger osv. I klum­men bli­ver hun om­talt som en »ri­sing star« – som om hun er på vej op i par­ti­et. Sand­he­den er nok sna­re­re, at hun med den ud­ta­lel­se har smadret si­ne eg­ne chan­cer for no­gen­sin­de at bli­ve ta­get al­vor­ligt i dansk po­li­tik. I AR­TIK­LEN SIGES det og­så, at Dan­mark er blandt de eu­ro­pa­ei­ske lan­de, der har ta­get fa­er­re­st flygt­nin­ge, men jeg kan ik­ke med min bed­ste vil­je se, hvor­dan skri­ben­ten, Ravin­der Kaur, der ar­bej­der på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, kom­mer frem til si­ne kon­klu­sio­ner. Hun sam­men­lig­ner Dan­marks an­tal af mod­tag­ne asylan­sø­ge­re med til­sva­ren­de tal for Tys­kland og Sve­ri­ge - men det er en de­ci­de­ret use­ri­øs sam­men­lig­ning. De to lan­de har gan­ske rig­tigt ta­get langt fle­re end al­le an­dre, men er ved at buk­ke un­der af sam­me grund. Den nu­va­e­ren­de flygt­nin­ge­kri­se er en glo­bal ud­for­dring. Det kan ta­el­les på to ha­en­der, hvor man­ge asylan­sø­ge­re Ja­pan (ca. 15!) har gi­vet asyl. Og i Syd­korea, hvor FN’s Ban Ki-moon kom­mer fra, har de kun gi­vet asyl til 5-10 flygt­nin­ge! Na­ser Kha­der, Men in­gen kal­der de lan­de for frem­med­fjend­ske. Der­u­d­over har de ri­ge gol­flan­de i na­er­om­rå­det ta­get nul flygt­nin­ge fra de­res mus­lim­ske bro­der­lan­de i nød. USA, med sin ca. 320 mil­li­o­ner sto­re be­folk­ning, har ta­get langt fa­er­re end lil­le Dan­mark - og det er vel at ma­er­ke i ab­so­lut­te tal. I mi­ne øj­ne er no­get af det, der ken­de­teg­ner Dan­mark, at vi er et folk, der i det sto­re he­le sø­ger mid­ten. Jeg vil ik­ke ba­ga­tel­li­se­re de høj­re­na­tio­na­li­sti­ske par­ti­ers frem­gang i Eu­ro­pa, men Dan­mark er be­stemt ik­ke va­er­re stil­let end an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de, tva­er­ti­mod JEG FOR­STÅR SIM­PELT­HEN ik­ke, at man som bo­sid­den­de i Dan­mark øn­sker at teg­ne et bil­le­de af vo­res land som va­e­ren­de sa­er­ligt frem­med­fjend­sk, når det ik­ke er sand­he­den. Der er der­i­mod brug for, at vi forta­el­ler ver­den, at det ik­ke er dét, der ken­de­teg­ner det dan­ske samfund. At det ik­ke er de hold­nin­ger til ny­an­kom­ne i lan­det, der fyl­der mest. Og så sy­nes jeg, at det er lidt un­der­ligt, at Ravin­der Kaur, der ar­bej­der på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, va­el­ger at teg­ne så dystert et bil­le­de af Dan­mark i New York Ti­mes, før hun (så vidt jeg kan se) har gi­vet sin me­ning til ken­de i en dansk avis. Hun har en po­li­tisk dags­or­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.