Stavns­bun­det’

BT - - NYHEDER -

te­til­pas­ning­s­lån F4 og F5, el­ler og­så kun­ne hun va­el­ge at op­si­ge lå­ne­ne til kurs 104. Det sid­ste vil­le ko­ste hen­de 75.000 kro­ner.

»Jeg sy­nes slet ik­ke, mit re­al­kre­di­tin­sti­tut gjor­de mig op­ma­er­k­som på de ulem­per, der var ved lå­net, hvis jeg ind­fri­e­de det før tid. I for­vej­en var jeg sta­er­kt util­freds med, at de hav­de for­hø­jet bi­drags­sat­ser­ne,« forta­el­ler Kir­sten Vang Ni­el­sen.

Selv om hun tog kon­takt til an­dre re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter for at hø­re, om de kun­ne kom­me op med et bed­re til­bud, var der in­tet at gø­re. Det vil­le bli­ve dyrt for hen­de al­le ste­der, hvis hun valg­te at kon­ver­te­re si­ne F4- og F5-lån til et fast­for­ren­tet lån. Hø­je bi­drags­sat­ser Kir­sten Vang Ni­el­sen end­te med at be­hol­de si­ne ren­te­til­pas­ning­s­lån. Det var klart den bil­lig­ste løs­ning, selv om hun må af med 10.000 kro­ner ek­stra i bi­drags­sat­ser om året.

»Jeg fø­ler mig stavns­bun­det. Men jeg skul­le nok ha­ve sat mig bed­re ind i tin­ge­ne, da jeg snak­ke­de med min bank­rå­d­gi­ver,« si­ger hun.

De ek­stra om­kost­nin­ger på bo­lig­lå­net be­ty­der, at hun nu har sat renove­rin­gen af det nye hus helt i be­ro.

»Der har ik­ke va­e­ret hånd­va­er­ke­re her i lang tid. Det har jeg sim­pelt­hen ik­ke haft råd til,« si­ger Kir­sten Vang Ni­el­sen. Jeg sy­nes slet ik­ke, mit re­al­kre­di­tin­sti­tut gjor­de mig op­ma­er­k­som på de ulem­per, der var ved lå­net, hvis jeg ind­fri­e­de det før tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.