Nescafé mi­ster pu­sten

BT - - NYHEDER -

Det går ik­ke som smurt for den enor­me fø­de­va­re­pro­du­cent Nest­lé, der i sit regn­skab for tred­je kvar­tal må skrue ned for si­ne for­vent­nin­ger til 2016. Sal­get hal­ter.

Der er dog in­gen grund til at fin­de lom­me­tørkla­e­der­ne og sorg­bin­det frem.

Ko­los­sen, der la­ver så godt som alt, man kan fin­de i et su­per­mar­ked, solg­te for små 450 mil­li­ar­der kro­ner i årets ni før­ste må­ne­der. Det var en lil­le stig­ning.

» I et for­ret­nings­mil­jø pra­e­get af de­f­la­tion og la­ve pri­ser på råva­rer fort­sat­te vi med at øge salgs­ma­eng­der­ne.

Det re­sul­te­re­de i en va­ekst i den hø­je en­de af vo­res in­du­stris,« skri­ver ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Paul Bulcke i regn­ska­bet.

Det til trods må Nest­lé sen­de en ge­di­gen skuf­fel­se til si­ne ak­tio­na­e­rer.

Sel­ska­bet, der har over 2.000 for­skel­li­ge pro­duk­ter på hyl­der­ne ver­den over, ven­ter kun at vok­se med 3,5 pro­cent i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.