Så­dan ta­ck­ler Vild med dans­del­ta­ger­ne ef­ter­årskul­den

BT - - TV/RADIO -

FORSKELLIGHED Ok­to­ber har for al­vor in­vi­te­ret ef­ter­å­ret ind i de dan­ske hjem. Da­ge­ne er ble­vet kor­te­re, trø­jer­ne tyk­ke­re, og ef­ter­års­fe­ri­en er for man­ge be­gyndt. Men hvis det stod til den pro­fes­sio­nel­le dan­ser Mi­cha­el Olesen, der er i fuld gang med at la­e­re sku­e­spil­le­ren Laura Bach at dan­se i Vild med dans, så for­lod han helst det dan­ske vejr og tog på fe­rie om ef­ter­å­ret. Der er ba­re ét pro­blem. Mod var­me­re him­mel­strøg »Alt­så, jeg hå­ber jo, at der går et par fre­da­ge, før vi kan ta­ge ud at rej­se,» gri­ner han og hen­ty­der til, at al­le hans fre­da­ge ind­til vi­de­re er fuldt boo­k­et til det po­pu­la­e­re tv-pro­gram.

Pri­vat dan­ner Mi­cha­el Olesen par med den dan­ske Play­boy-mo­del Jo­an Di­vi­ne, og selv om de ik­ke kom­mer på ud­lands­fe­rie det­te ef­ter­år, så har de en helt an­den tra­di­tion, som de ger­ne ved­li­ge­hol­der. Hyg­ge og sangskriv­ning »Når Vild med dans er af­slut­tet, og ju­len har lagt sig, men der sta­dig er gråt og trist i Dan­mark, så ple­jer vi at ta­ge ud og rej­se,« forta­el­ler dan­se­ren.

Kol­le­ga­en og dan­se­ri­va­len Mor­ten Kjeld­gaard bli­ver i ste­det in­den dø­re, når vej­ret bli­ver kol­de­re.

»Jeg ple­jer at se lidt me­re til mi­ne ven­ner og min fa­mi­lie, og­så bli­ver vi in­den­for og hyg­ger lidt me­re end nor­malt,« forta­el­ler han.

San­ge­ren Tho­mas But­tens­chøn har var­met godt op un­der bå­de dom­me­re og se­e­re i det po­pu­la­e­re dan­se­pro­gram, men det er alt­så sta­dig ik­ke nok til, at han kan hol­de var­men der­hjem­me.

»Når det bli­ver ef­ter­år, ple­jer jeg at krav­le un­der dy­nen med min gu­i­tar og skri­ve san­ge. Vir­ke­lig man­ge san­ge,« forta­el­ler han. Tho­mas But­tens­chøn er ved at bli­ve la­ert op af dan­ser Mie Molt­ke, som og­så har et par tri­ck, hun gør brug af, når ef­ter­års­bla­e­sten bli­ver for me­get.

»Jeg ple­jer at ta­en­de stea­rin­lys i he­le dan­sestu­di­et. Det er så hyg­ge­ligt,« rø­ber hun. So­fa vs. det kol­de gys Mens de an­dre del­ta­ge­re tra­ek­ker i lidt ek­stra tøj, så smi­der sku­e­spil­le­ren Mil­le Di­ne­sen sit. Hun be­gyn­der nem­lig at vin­ter­ba­de, når ef­ter­å­ret gør sit ind­t­og. Det er en tra­di­tion, som hun ger­ne ser sin dan­se­part­ner Mads Vad bli­ve en del af.

»Jeg er me­get me­re til at lig­ge på so­fa­en med mas­ser af ta­ep­per og pu­der, imens jeg ser en mas­se af­snit af tv-se­ri­en ’Ven­ner’, kom­mer det fra den pro­fes­sio­nel­le dan­ser.

»Men Mil­le har sagt, at hun på et tids­punkt tvin­ger mig med, selv om jeg sy­nes, at det ly­der vir­ke­lig koldt, » fort­sa­et­ter han, selv om sku­e­spil­le­ren iha­er­digt for­sø­ger at over­ta­le ham.

I dag skal de syv re­ste­ren­de par end­nu en gang på gul­vet, hvor ef­ter­årskul­den luk­kes ude og dan­se­fe­be­ren ra­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.