Dansk ken­dis­par af­ly­ser plan­lagt skils­mis­se

BT - - TV/RADIO -

Ka­er­lig­he­den over­vin­der alt, ly­der det i det gam­le TV-2-num­mer, og den sang kan tv-va­er­ten Timm Vla­di­mir og hu­stru­en Ka­tri­ne Eng­b­jerg pas­sen­de syn­ge med på i dag.

For selv om par­ret i sep­tem­ber of­fent­ligt med­del­te på In­s­ta­gram, at de valg­te at gå hver til sit, ser det ud til, at ka­er­lig­he­den al­li­ge­vel har sej­ret i for­hol­det, skri­ver Bil­led-Bla­det.

I hvert fald forta­el­ler Timm Vla­di­mir nu i et in­ter­view med uge­bla­det, at par­ret al­li­ge­vel har valgt at bli­ve sam­men.

»Tan­ken var, at vi i en pe­ri­o­de skul­le bo va­ek fra hin­an­den, men det har vi valgt ik­ke at gø­re af for­skel­li­ge år­sa­ger. Vi nå­e­de sim­pelt­hen ik­ke at va­e­re fra hin­an­den, før vi fandt ud af, at det var en dår­lig løs­ning,« si­ger Timm Vla­di­mir til Bil­led-Bla­det.

Timm Vla­di­mir, der i øje­blik­ket er ak­tu­el som va­ert i fjer­de sa­e­son af ’Den sto­re ba­ge­dyst’, bor fort­sat i lej­lig­he­den på Øster­bro sam­men med Ka­tri­ne Eng­b­jerg, der ar­bej­der som for­fat­ter, og med de­res fa­el­les søn.

Og så­dan bli­ver det til­sy­ne­la­den­de ved med at va­e­re.

Vi er sam­men, og vi er gla­de. Og vi vil ba­re ger­ne ha­ve ro til at pas­se vo­res fa­mi­lie, ly­der det ae­r­ligt fra Timm Vla­di­mir til Bil­led-Bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.