Børn i tra­fik

I en ny se­rie la­e­rer DR Ra­masjang de helt små at fa­er­des i tra­fik­ken – med mas­ser af hu­mor, sjov, bal­la­de og mu­sik

BT - - TV-GUIDE - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

I sam­ar­bej­de med Rå­det for Sik­ker Tra­fik vil DR Ra­masjang la­e­re børn om tra­fik­sik­ker­hed. Det sker med et nyt tra­fi­ku­ni­vers til tv og web. Her kan de mind­ste mø­de de to ka­rak­te­rer ’Sik­ker & Søn’, som i bør­ne­høj­de og med kon­kre­te ek­semp­ler la­e­rer bør­ne­ne, hvor­dan de skal op­fø­re sig i tra­fik­ken. ’Sik­ker & Søn’ er et nyt al­ter­na­tiv til Bør­ne­nes Tra­fik­klub, der de sid­ste godt 40 år har haft fo­kus på at la­e­re børn at bli­ve dyg­ti­ge tra­fi­kan­ter. Da Rå­det for Sik­ker Tra­fik i sin tid lan­ce­re­de Bør­ne­nes Tra­fik­klub, var om­kring halv­de­len af en år­gang med­lem­mer af klub­ben. Men i 2015 var an­tal­let af med­lem­mer fal­det til om­kring ti pro­cent. Det be­tød, at man­ge børn ik­ke fik

Vi hå­ber, at bør­ne­ne og de­res fora­el­dre ta­ger godt imod det nye tra­fi­ku­ni­vers Mor­ten Skov, ka­nal­re­dak­tør for DR Ra­masjang.

den helt grund­la­eg­gen­de og vig­ti­ge tra­fik­tra­e­ning, og der­for be­slut­te­de Rå­det for Sik­ker Tra­fik at luk­ke Bør­ne­nes Tra­fik­klub og fin­de på en ny må­de at gø­re bør­ne­ne tra­fik­sik­re på.

»Der er en ver­den til for­skel fra den­gang, tra­fik­klub­ben blandt an­det tal­te en hal­vår­lig po­st­pak­ke og den klas­si­ske tra­fik-ske til i dag, hvor op­lys­ning og la­e­ring må gri­bes helt an­der­le­des an. Vi hå­ber, at bør­ne­ne og de­res fora­el­dre ta­ger godt imod det nye tra­fi­ku­ni­vers”, si­ger Mor­ten Skov, ka­nal­re­dak­tør for DR Ra­masjang.

Ud­over tv pre­mi­e­ren vil tra­fi­ku­ni­ver­set og­så bli­ve ud­fol­det med spil på dr.dk/sik­ker, bøger og så i bør­ne­ha­ver rundt i lan­det.

FOTO: GREATHOUSE FILM © TYP

Sik­ker & Søn le­ger vand­kamp og la­e­rer, at ved en vej uden for­tov er det smart at gå i ven­stre si­de af vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.