LØRDAGENS FILM

BT - - TV -

En­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2004.

En­gang var Pe­ter Colt ver­dens 11. bed­ste ten­nis­spil­ler. Nu er han ras­let langt ned ad rang­li­sten, og da han stil­ler op til årets Wim­b­ledon-tur­ne­ring, er der ik­ke man­ge, der tror på ham. Men da Pe­ter fal­der for den un­ge ame­ri­kan­ske ten­nis­stjer­ne Lizzie Brad­bury, be­gyn­der han plud­se­lig at vin­de. Hvor la­en­ge vil hans held va­re ved? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ri­chard Lon­crai­ne. DR1 kl. 13.30 Ame­ri­kansk-en­gelsk au­ten­tisk dra­ma fra 2009.

På en ga­de i Los An­ge­les bli­ver jour­na­li­sten Ste­ve Lopez fa­sci­ne­ret af en skizof­ren, hjem­løs mand, der vri­der de smuk­ke­ste to­ner ud af en to-stren­get vi­o­lin. Lopez aner en god hi­sto­rie, og det vi­ser sig da og­så, at den pjal­te­de ga­demu­si­kant, Nat­ha­ni­el Ay­ers, en­gang var et mu­si­kalsk vi­dun­der­barn med en loven­de frem­tid for­an sig. Lopez sa­et­ter sig for at hja­el­pe Ay­ers, og det bli­ver star­ten på et us­a­ed­van­ligt ven­skab. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Joe Wright. DR2 kl. 16.55 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2008.

CIA-agen­ten Ro­ger Fer­ris har op­spo­ret en ter­r­o­rist­le­der i Jor­dan. For at fan­ge skur­ken, sø­ger han hja­elp på den gam­le CIA-ra­ev Ed Hof­f­mann. Med hja­elp fra den jor­dan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste be­gyn­der de to agen­ter det ek­stremt far­li­ge job at in­fil­tre­re den sne­di­ge ter­r­o­rists net­va­erk. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Rid­ley Scott. Ka­nal 5 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.