SØNDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1997.

Den un­ge ame­ri­ka­ner Ur­su­la Stan­hope er på eks­pe­di­tion i Afri­ka sam­men med sin snob­be­de ka­e­re­ste. Dybt in­de i jung­len mø­der hun Ge­or­ge, der er ble­vet op­fo­stret af aber. Ge­or­ge har al­drig set en va­skea­eg­te men­ne­ske­kvin­de før, og han fo­rel­sker sig i Ur­su­la. Ur­su­la ta­ger den lang­hå­re­de vild­mand med hjem til San Fran­ci­sco, og her er det en helt an­den slags jung­le, han mø­der. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Sam Wei­s­man. DR1 kl. 08.55 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1993.

Jo­hn Gust­af­son og Max Gold­man er na­bo­er og for­hen­va­e­ren­de kam­me­ra­ter. Der her­sker et had/ ka­er­lig­heds­for­hold mel­lem de to ae­l­dre ma­end, der kon­stant med­fø­rer en krydsild af for­na­er­mel­ser og grove pra­cti­cal jo­kes. (U)ven­ska­bet mel­lem de to, og de med­føl­gen­de bar­n­ag­tig­he­der, er til stor fru­stra­tion for de­res voks­ne børn, Jo­hns dat­ter, Mela­nie og Max' søn, Ja­cob. Da Jo­hn kom­mer i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, og hans hus tru­es af tvangs­auk­tion, er det imid­ler­tid Max, som kom­mer ham til undsa­et­ning. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Do­nald Pe­trie. Ka­nal 5 kl. 13.45 Ame­ri­kansk ka­ta­stro­fe­film fra 1974.

En jum­bo­jet er på vej mod Los An­ge­les, da ka­ta­stro­fen ind­tra­ef­fer. Et lil­le pri­vat­fly ram­ler ind i det sto­re pas­sa­ger­fly. Kol­li­sio­nen sa­et­ter jum­bo­jet­tens pi­lo­ter ud af spil­let, og stewar­des­sen Nan­cy Pry­or må over­ta­ge ror­pin­den. Men Nan­cy er ik­ke i stand til at lan­de jum­bo­jet­ten, så myn­dig­he­der­ne sa­et­ter en ri­si­ka­bel ak­tion i gang for at brin­ge en er­fa­ren pi­lot om bord i det sto­re fly. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jack Smight. DR2 kl. 17.30 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2014.

I den­ne hjer­te­ban­ken­de actiont­hril­ler er Ke­vin Cost­ner en far­lig in­ter­na­tio­nal spion, der er fast be­slut­tet på at op­gi­ve sit ri­si­ko­fyld­te liv for en­de­lig at op­byg­ge et ta­et­te­re for­hold til sin ko­ne og dat­ter, som han ik­ke har set i lang tid, og som han tid­li­ge­re holdt sig lidt på af­stand af for ik­ke at ud­sa­et­te dem for fa­re. Men han skal først gen­nem­fø­re en sid­ste mis­sion – selv om det be­ty­der, at han skal jong­le­re med de hidtil to hår­de­ste op­ga­ver: at fan­ge ver­dens mest skån­sels­lø­se ter­r­o­rist og pas­se sin te­e­na­ge­dat­ter for før­ste gan­ge i 10 år, mens hans ko­ne er va­ek hjem­me­fra. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­seph McGin­ty Ni­chol. TV3 kl. 21.00 Dansk ko­me­die fra 1974.

"Vif­fer" er ble­vet med­lem af "fa­mi­li­en" og er fal­det godt til i den ita­li­en­ske ma­fia. Don­na El­vira har et godt øje til ham og hen­des far Lu­i­gi er ik­ke uven­lig stemt over for for­hol­det. Til­ba­ge i Dan­mark la­ver "Vif­fer" et vel­lyk­ket kup. Han sa­el­ger Run­detårn til en olies­heik for 10 mil­li­o­ner dol­lars. Don Lu­i­gis dan­ske ma­fi­a­for­bin­del­se forta­el­ler "Vif­fer", at Lu­i­gi er me­get til­freds og at en be­løn­ning ven­ter. Ik­ke pen­ge, men Don­na El­vira. "Vif­fer" er imid­ler­tid ik­ke in­ter­es­se­ret i Don­na El­vira. Han er me­re in­ter­es­se­ret i pen­ge­ne! Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Hen­ning Ør­n­bak. TV 2 Char­lie kl. 21.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.