’Jeg har an­dre mu­lig­he­der end Re­nault’

Ke­vin Magnus­sen af­slø­rer, at han har mu­lig­he­der bå­de in­den for – og uden for For­mel 1-ver­de­nen, hvis Re­nault drop­per ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@bt.dk og Pe­ter Ny­gaard | sporten@sporten.dk

I dag går det løs med de før­ste tra­e­nings­ses­sio­ner for Ke­vin Magnus­sen før for det ame­ri­kan­ske For­mel 1-grand­prix i Austin, Te­xas. Og det er på man­ge må­der end­nu et op­gør med ska­eb­nen for den dan­ske ra­cer­kø­rer, der i øje­blik­ket end­nu ik­ke har få­et af­kla­ret sin frem­tid for den kom­men­de sa­e­son. Til BT forta­el­ler Magnus­sen dog, at der er mas­ser af mu­lig­he­der for ham på trods af den mang­len­de af­kla­ring fra Re­nault.

Det ene sa­e­de hos hans nu­va­e­ren­de team er nem­lig ta­get, da ty­ske Ni­co Hül­ken­berg al­le­re­de har skre­vet un­der på en kon­trakt med det fran­ske hold. Det ske­te sid­ste fre­dag.

Magnus­sen fik el­lers for­la­en­get sin op­tion om for­la­en­gel­se med Re­nault. Den ud­løb 1. ok­to­ber, uden at Re­nault valg­te at gø­re brug af den. Det be­ty­der dog ik­ke, at Magnus­sen er helt uden mu­lig­he­der hos Re­nault på trods af den ind­le­den­de tø­ven fra mand­ska­bet.

På gårs­da­gens pres­se­mø­de for­tal­te dan­ske­ren da og­så, at han hå­ber at bli­ve, hvor han er.

»Det er mit mål – og mit håb – at bli­ve hos Re­nault. Og jeg hå­ber, at vi kan an­non­ce­re, hvad der skal ske – om jeg bli­ver el­ler ej – in­den alt for la­en­ge. Men fo­re­lø­big må vi se, hvad der sker, og jeg vil ba­re kon­cen­tre­re mig om det­te løb – og ny­de at kø­re bi­len,« lød det fra Magnus­sen.

Har an­dre mu­lig­he­der Frem­ti­den sat­te han fle­re ord på, da BTs Pe­ter Ny­gaard mød­te ham se­ne­re på da­gen.

»Jeg har an­dre mu­lig­he­der end Re­nault for na­e­ste år – bå­de i og uden for For­mel 1. Og de for­svin­der ik­ke, for­di jeg ven­ter lidt end­nu på Re­naults be­slut­ning. Jeg vil ven­te så la­en­ge på Re­nault, som jeg kan, for jeg tror vir­ke­lig på, at tea­met vil kun­ne vin­de VM om nog­le år,« si­ger han til BT.

BT har og­så tid­li­ge­re be­skre­vet, hvor­dan Magnus­sen har for­be­redt sig med en plan B, der har med­ført sam­ta­ler med an­dre For­mel 1-hold som Wil­li­ams og Sau­ber.

»Det er ik­ke al­le de le­di­ge sa­e­der i For­mel 1, der er in­ter­es­san­te for mig. Det er sta­dig mit mål at bli­ve ver­dens­me­ster, og jeg vil kun kø­re For­mel 1, hvis jeg tror på, at det er et skridt på vej­en mod at få VM-drøm­men op­fyldt. Hvis jeg ik­ke fø­ler dét, vil jeg fin­de no­get an­det, hvor jeg kan vin­de,« ly­der det ae­r­ligt fra Magnus­sen, der og­så ser en mu­lig frem­tid i den ame­ri­kan­ske ra­cer­se­rie In­dycar.

»Jeg er stor fan af In­dyCar og vil rig­tig ger­ne kø­re i se­ri­en – en dag. Det er ba­re ik­ke nu. Der er fuld fo­kus på at bli­ve i For­mel 1,« forta­el­ler han.

Den rig­ti­ge chan­ce Skul­le det lyk­kes at bli­ve hos Re­nault, ser Magnus­sen sto­re for­de­le i at bli­ve po­ten­ti­el mak­ker med Hül­ken­berg i ste­det for hans nu­va­e­ren­de part­ner Jo­ly­on Pal­mer.

»På en må­de kan man si­ge, at jeg sta­dig ven­ter på den rig­ti­ge chan­ce i For­mel 1 – på en chan­ce for at må­le mig med en an­er­kendt kø­rer. Der­for vil jeg rig­tig ger­ne va­e­re team­kam­me­rat med Ni­co Hül­ken­berg. Mod ham vil­le jeg kun­ne be­vi­se mig selv. Det har va­e­ret sva­ert i år mod Jo­ly­on Pal­mer. Han er en hur­tig, god kø­rer, men så­dan bli­ver han ba­re ik­ke op­fat­tet – og­så for­di han kø­rer sin før­ste sa­e­son i For­mel 1. Men han har alt­så vun­det GP2-mester­ska­bet, og han slog ved den lej­lig­hed Stof­fel Van­do­or­ne, der an­ses for at va­e­re den al­ler­bed­ste af de un­ge kø­re­re. Men det har na­er­mest va­e­ret en selv­føl­ge, når jeg har va­e­ret hur­ti­ge­re end Jo­ly­on i år – og en ka­ta­stro­fe, når han var hur­ti­ge­re end mig,« si­ger Magnus­sen.

Nu skal Magnus­sen så le­ve­re va­ren på ba­nen for at hol­de sig varm over­for bå­de Re­nault og po­ten­ti­elt an­dre bej­le­re. Med en uvis For­mel 1-frem­tid er hvert af de sid­ste fi­re grand­prix’er ska­eb­ne­løb for Magnus­sen.

»Som For­mel 1-kø­rer er man op­pe til ek­sa­men he­le ti­den. Det er jeg og­så her i USA og i na­e­ste uge i Me­xi­co, men jeg fø­ler ik­ke pres­set er stør­re end det ple­jer,« si­ger han,

Magnus­sens bed­ste pra­e­sta­tion i 2016-sa­e­so­nen kom i det rus­si­ske grand­prix til­ba­ge i maj, hvor dan­ske­ren fik seks po­int med hjem, da han kør­te en flot pla­ce­ring som num­mer syv i land. Ud­over det blev det og­så til ét en­kelt po­int i Sin­ga­po­re i sid­ste må­ned, hvor han slut­te­de som num­mer 10.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.