Der­for er Re­nault Magnus­sens bed­ste bud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SENS RÅ­D­GI­VER, Jesper Carl­sen, af­lag­de i sid­ste uge et kort be­søg hos For­ce In­dia i hol­dets ho­ved­kvar­ter i Sil­ver­sto­ne. Det hand­le­de mest om, at beg­ge par­ter vil­le ’vi­se in­ter­es­se’. Med Ni­co Hül­ken­bergs af­gang til Re­nault mang­ler For­ce In­dia en kø­rer til 2017, og Magnus­sen ri­si­ke­rer at mang­le et sa­e­de. Der kom ik­ke no­get kon­kret ud af mø­det, og iføl­ge mi­ne kil­der hav­de Magnus­sens nu­va­e­ren­de Re­nault-mak­ker, Jo­ly­on Pal­mer, va­e­ret hos For­ce In­dia et par ti­mer før Carl­sen – kø­rer-karus­sel­len op til For­mel 1-sa­e­so­nen 2017 er sta­dig i fuld gang. DER ER MAN­GE, der un­drer sig over, at Hül­ken­berg nu for­la­der et hold, der ef­ter alt at døm­me slut­ter på fjer­de­plad­sen i hold-VM, for at sat­se på Re­nault, der ser ud til at va­e­re kørt fast på ni­en­de­plad­sen. Der er og­så man­ge, der ik­ke for­står Magnus­sens ud­mel­din­ger om, at han al­ler­helst vil fort­sa­et­te hos Re­nault, når nu For­ce In­dia (og Haas) vi­ser in­ter­es­se for at hy­re ham.

Men Hul­ken og Magnus­sen har na­tur­lig­vis ret. På den lidt la­en­ge­re ba­ne er Re­nault den ab­so­lut bed­ste mu­lig­hed – og­så selv­om det fran­ske hold sand­syn­lig­vis og­så i 2017 slut­ter bag For­ce In­dia i hold-VM.

For­ce In­dia kom­mer nem­lig al­drig hø­je­re op i fel­tet, end hol­det er nu. De tre hold – Mer­ce­des, Red Bull og Fer­ra­ri – der er for­an For­ce In­dia i hold-VM 2016, er på grund af de­res stør­rel­se og re­sur­ser i en helt an­den klas­se. Og når McLa­ren-Hon­da – sand­syn­lig­vis al­le­re­de i 2017 – får me­re styr på bil og mo­tor, vil hol­det og­så gå for­bi For­ce In­dia. På den lidt la­en­ge­re ba­ne er Re­nault den ab­so­lut bed­ste mu­lig­hed – og­så selv­om det fran­ske hold sand­syn­lig­vis og­så i 2017 slut­ter bag For­ce In­dia i hold-VM DET SAM­ME VIL Re­nault i lø­bet af et par år. Genop­byg­nin­gen af det kon­kurs­bo, man op til den­ne sa­e­son over­tog fra Re­nault, vil ta­ge la­en­ge­re tid, end man reg­ne­de med. Men den er godt i gang. Det byg­ges ved ho­ved­kvar­te­ret i En­sto­ne, og om­trent hver ene­ste uge bli­ver der an­sat nye folk. De bed­ste folk i For­mel 1 har lan­ge op­si­gel­ses­vars­ler, og jeg hø­rer, at fle­re af de in­ge­ni­ø­rer, Re­nault-le­del­sen har skre­vet kon­trakt med i lø­bet af som­me­ren, først kan be­gyn­de i En­sto­ne i 2018.

Til den tid vil or­ga­ni­sa­tio­nen og­så va­e­re på plads. Fre­de­ric Vas­seur og Cy­ril Abi­te­boul vil vi­de, hvem der be­stem­mer (hvis de beg­ge er i tea­met til den tid …).

Og mens For­ce In­di­as øko­no­mi på grund af ejer­nes fi­nan­si­el­le pro­ble­mer kom­mer me­re og me­re un­der pres, vil Re­nault-kon­cer­nen i de kom­men­de år ha­ve For­mel 1-bud­get­ter i klas­se med Mer­ce­des, Fer­ra­ri, Red Bull og McLa­ren/Hon­da.

Med an­dre ord: For­ce In­dia topper i år med en fjer­de- el­ler fem­te­plads i hold-VM – Re­nault topper om tre-fi­re år, når hol­det ka­em­per med om VM-tit­len. DER­FOR SAT­SER NI­CO Hül­ken­berg rig­tigt, når han for­la­der For­ce In­dia til for­del for Re­nault. Og der­for skal Ke­vin Magnus­sen fort­sat gå al­lin for at sik­re sig en ny kon­trakt med det fran­ske team.

Og­så selv­om hol­det har be­hand­let ham him­mel­rå­ben­de dår­ligt i de se­ne­ste uger. Og net­op for­di man så åben­lyst ser sig om ef­ter al­ter­na­ti­ver, skal Magnus­sen ha­ve en plan B, C og D i bag­lom­men, hvis Re­nault i sid­ste en­de fin­der en an­den team­kam­me­rat til Hül­ken­berg. BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.