KRISESTEMNING

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FYNSK EF­TER­ÅR TRA­E­NE­REN

KENT NI­EL­SEN:

»Tra­e­ne­ren står til an­svar for de mang­len­de re­sul­ta­ter, så­dan har det al­tid va­e­ret. Jeg er an­sat til at få det bed­ste frem i spil­ler­ne og i trup­pen som så­dan. Så når jeg og vi som klub si­ger, at vi fø­ler, vi har en trup, der er til me­re og ik­ke helt le­ve­rer, så er ho­ve­d­ansva­ret klart hos mig.« »Når jeg si­ger, at jeg ik­ke umid­del­bart vil­le ha­ve gjort no­get an­der­le­des, så ly­der det som om, at jeg ik­ke er selv­kri­tisk, men så­dan har jeg det ik­ke. Jeg fø­ler ba­re, at vi har for­søgt at tra­ef­fe de rig­ti­ge valg på da­va­e­ren­de tids­punkt, og jeg tror ik­ke på, at man ved at kig­ge lidt til­ba­ge kan iden­ti­fi­ce­re, hvad man skul­le ha­ve gjort an­der­le­des, så det he­le var ble­vet me­get bed­re.« ANFØREREN

KEN­NETH EMIL PE­TER­SEN:

»Vi er al­le sam­men med­skyl­di­ge i, at det er gå­et, som det er gå­et, så der skal jeg og­så ta­ge min del af an­sva­ret. Men jeg har og­så et an­svar for at tro på, at det li­ge pra­e­cis er na­e­ste gang, at vi får vendt tin­ge­ne.« »Det er ved at va­e­re et styk­ke tid si­den, at vi har holdt nul­let. Det kun­ne vi godt tra­en­ge til, så det er den pri­ma­e­re ting, som jeg ger­ne vil­le aen­dre. I og med vi og­så har haft en del ska­der i for­sva­ret, har vi va­e­ret nødt til at om­ro­ke­re og blandt an­det spil­le med tre midt­stop­pe­re. Et system, jeg ik­ke tror no­gen af os har prø­vet før, og som vi ik­ke rig­tig hav­de tid til at tra­e­ne i. Så der har va­e­ret nog­le ud­for­drin­ger med ska­der og op­stil­lin­ger osv.« AN­GRI­BE­REN

RAS­MUS FESTERSEN:

»Jeg er en af dem, der skal le­ve­re må­le­ne, og det er no­get af det, der har hal­tet. Jeg er med­skyl­dig i, at det ik­ke har fun­ge­ret. Jeg har gjort det, som jeg al­tid gør, alt­så ar­bej­det sten­hårdt. No­gen gan­ge er det ba­re så­dan, at selv­om du knok­ler, så kan du få 20 chan­cer uden at sco­re på dem, og an­dre gan­ge skal du ba­re pu­ste til bol­den, så sco­rer du fem. Så det er og­så en del af for­kla­rin­gen. Jeg har ik­ke haft den sam­me skarp­hed, jeg hav­de i sid­ste sa­e­son. Li­ge nu er jeg så ska­det og har ik­ke haft et kon­ti­nu­er­ligt for­løb.« »Det er ble­vet en men­tal bar­ri­e­re, for­di vi har tabt syv ud af de sid­ste ot­te kam­pe. Der­for skal vi ka­em­pe end­nu hår­de­re for at kom­me ud af det.« UDLAENDINGEN

IZUNNA UZOCHUKWU:

»Jeg er lidt ne­de på grund af må­den, hol­det pra­este­rer på. Jeg er skuf­fet over mig selv, for jeg vil vir­ke­lig ger­ne gø­re mit bed­ste. Det har va­e­ret for me­get op og ned. For­hå­bent­lig bli­ver det snart bed­re. Jeg na­eg­ter at la­de det på­vir­ke mig, for jeg bli­ver nødt til at hol­de ho­ve­d­et højt, hvis jeg skal aen­dre si­tu­a­tio­nen.« »Jeg er ik­ke en of­fen­siv spil­ler, men de gan­ge jeg har va­e­ret med frem­me, sy­nes jeg fak­tisk, det har va­e­ret o.k. De­fen­sivt har der va­e­ret nog­le aspek­ter, hvor jeg ik­ke helt har va­e­ret der, hvor jeg ved, at jeg kan va­e­re. Det er no­get, jeg har talt med tra­e­ne­ren om og ar­bej­der på hver dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.