’Jeg kan ik­ke tvin­ge dem’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM i Kø­ben­havn (2017, red.) tra­ek­ker me­get, for­di EM i Her­ning var så fedt. Det kun­ne va­e­re fedt at slut­te af i Dan­mark, men det er må­ske og­så fedt at slut­te ved et OL, og jeg ved ik­ke, om jeg ’gi­der’ tra­e­ne det, der skal til, for jeg vil ik­ke til EM som turist TI­DER­NE SKIF­TER Nyt år, ny chef, ny vir­ke­lig­hed. Ef­ter et OL, der ba­lan­ce­re­de på ran­den af fi­a­sko, men end­te i tri­umf, står dansk svøm­ning midt i en bryd­nings­tid. Med den 38-åri­ge Martin Tru­i­jens som man­den i cen­trum.

Når 2016 bli­ver til 2017, over­ta­ger den hol­land­ske svøm­me­tra­e­ner ch­eftra­e­ner­po­sten på det na­tio­na­le tra­e­nings­cen­ter (NTC) i Bel­la­høj Svøm­mesta­dion, hvor svøm­me­stjer­ner som Pernille Blu­me, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og Je­a­net­te Ot­te­sen er til­knyt­tet. Der­med får Martin Tru­i­jens, der i Hol­land har ført svøm­me­re som In­ge Dek­ker, Fem­ke He­em­skerk og Ma­non Van Rooi­j­en til olym­pisk guld, en stor del af an­sva­ret for at fø­re dansk svøm­ning mod nye in­ter­na­tio­na­le tri­um­fer. Spørgs­må­let er ba­re, hvem der er med den nye land­stra­e­ner.

Som BT i går kun­ne forta­el­le, er det uaf­kla­ret, om ru­ti­ne­re­de svøm­me­stjer­ner som Je­a­net­te Ot­te­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og hjemvend­te Lotte Friis er klar til at un­der­ka­ste sig Martin Tru­i­jens ideer. Selv har hol­la­en­de­ren end­nu ik­ke va­e­ret i kon­takt med de me­dal­je­van­te pi­ger. Et pri­vil­e­gi­um »Jeg har ik­ke talt med dem end­nu og ved ik­ke, hvad de­res mål er, og om de vil fort­sa­et­te med at svøm­me i Dan­mark med mig. Det er no­get, de selv skal fin­de ud af, men jeg er al­tid åben for at lyt­te til dem. Hvis svøm­me­re med så stor en pro­fil vil fort­sa­et­te med at svøm­me af de rig­ti­ge grun­de, er det al­tid et pri­vil­e­gi­um at ar­bej­de med så­dan nog­le men­ne­sker,« si­ger hol­la­en­de­ren, der un­der­stre­ger, at de ru­ti­ne­re­de svøm­mepi­ger skal va­e­re klar til at ta­ge imod de hol­land­ske ret­nings­linjer.

»Hvis de vil fort­sa­et­te og er klar på at ar­bej­de med mig, er jeg me­get åben for at ar­bej­de med dem. Men det er al­tid et fa­el­les for­hold. Jeg kan ik­ke tvin­ge dem til at svøm­me un­der mig, og jeg kan ik­ke tvin­ge dem til at kun­ne li­de mit pro­gram.«

Med si­ne re­sul­ta­ter fra Hol­land er Martin Tru­i­jens ik­ke i tvivl om si­ne kva­li­te­ter. Ads­purgt, hvad han kan til­fø­re dansk svøm­ning, er han klar i spyt­tet:

»Jeg kan til­fø­re mig selv,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Jeg har en klar vi­sion om, hvor­dan jeg sy­nes, at eli­tesvøm­ning bør le­des, og jeg sy­nes, at det er ble­vet be­vist, at mi­ne me­to­der vir­ker. Jeg vil hja­el­pe dansk svøm­ning med at ta­ge det na­e­ste skridt. Det er mit mål og det, jeg ser frem til.« En del af vi­den­ska­ben Martin Tru­i­jens er vi­den­ska­bens mand. Si­de­lø­ben­de med sit tra­e­ner­ar­bej­de i Hol­land har han ar­bej­det med sport­svi­den­skab på Vri­je Uni­ver­si­teit i Am­ster­dam og Om det bli­ver til fi­re år me­re ved jeg ik­ke. Der kan ske me­get på fi­re år. Så ri­si­ke­rer jeg ba­re at bli­ve tra­et på for­hånd. Det er ét år ad gan­gen har blandt an­det fa­er­dig­gjort en Ph.d. om høj­de­tra­e­ning i svøm­ning. Den vi­den­ska­be­li­ge til­gang til svøm­ning ta­ger han med til Dan­mark.

»Du kan ik­ke ska­e­re vi­den­ska­ben fra mig som per­son. Jeg ar­bej­der sta­dig på uni­ver­si­te­tet og vil fort­sa­et­te med det. Vi­den­ska­ben er en del af min vi­den og den må­de, jeg gu­i­der svøm­me­re på,« si­ger han og af­slø­rer no­get af det, han vil ta­ge med til Dan­mark. Cen­sor på krop­pen I øje­blik­ket su­per­vi­se­rer han en Ph.d-stu­dent på Vri­je Uni­ver­si­teit i Am­ster­dam, der er ved at ud­vik­le en lil­le svøm­me­cen­sor, der kan på­fø­res svøm­me­ren og ind­sam­le da­ta.

»Svøm­me­ren skal ha­ve en lil­le cen­sor på krop­pen, som ik­ke ma­er­kes, og som ind­sam­ler in­for­ma­tio­ner, jeg kan af­la­e­se ef­ter tra­e­nin­gen el­ler må­ske end­da un­der tra­e­nin­gen. Det er no­get, vi ar­bej­der på.«

For OL-guld­vin­der Pernille Blu­me og de to ru­ti­ne­re­de svøm­medron­nin­ger, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og Je­a­net­te Ot­te­sen, er der der­med vars­let nye bøl­ger i bas­si­net i Bel­la­høj. Først var der Paulus Wil­de­bo­er og si­den Shan­non Rol­la­son, som kom helt un­der hu­den på isa­er Rik­ke Møl­ler og Je­a­net­te Ot­te­sen. Som BT be­skrev i går, er spørgs­må­let, om de ru­ti­ne­re­de svøm­mepi­ger er klar til at be­gyn­de for­fra med en ny tra­e­ner og nye me­to­der. El­ler om kar­ri­e­ren i ste­det na­er­mer sig sin af­slut­ning. Jeg ved det ik­ke. Nu ta­ger jeg det hen ad vej­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.