Kja­ers ma­re­ridt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1-4-ne­der­lag i Eu­ro­pa Le­ague. Der er med an­dre ord ik­ke no­get at si­ge til, hvis Si­mon Kjaer i hø­je­re grad føl­te sig som sta­tist i et ma­re­ridts­styk­ke end som med­vir­ken­de i et te­a­ter sendt fra him­len.

Si­mon Kjaer er fast mand i mid­ter­for­sva­ret med den tid­li­ge­re Li­ver­pool-spil­ler Martin Skr­tel, og det kun­ne man godt få øje på tid­ligt i kam­pen, for de tyr­ki­ske ga­e­ster spil­le­de no­gen­lun­de li­ge op med hjem­me­hol­det, der be­gynd­te med ud­ska­eld­te Way­ne Roo­ney på top­pen i ste­det for Zla­tan Ibra­him­ovic. Klov­ne­de rundt Det bil­le­de skul­le hur­tigt aen­dre sig.

Ef­ter en halv ti­mes spil blev Ju­an Ma­ta sendt i dyb­den, og så var det, at Si­mon Kjaer for en sja­el­den gangs skyld for den el­lers nor­malt bund­so­li­de mid­ter­for­sva­rer klov­ne­de rundt. I straf­fes­parks­fel­tet va­el­te­de Kjaer på en klun­tet må­de, og i den be­va­e­gel­se trå­d­te han spa­ni­e­ren i ha­e­len og holdt en smu­le fast i ham. Klart straf­fes­park som ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler, Paul Pog­ba, uden pro­ble­mer spar­ke­de ind.

Kort tid ef­ter var den gal igen i Fe­ner­ba­h­ces straf­fes­parks­felt, da Se­ner Öz­bayrakli puf­fe­de til Ant­ho­ny Mar­ti­al, som selv spar­ke­de bol­den i net­tet ef­ter­føl­gen­de. Ry­ste­de ga­e­ster 2-0-scor­in­gen syn­tes at ryste ga­ester­ne, der i for­vej­en ik­ke fik den bed­ste op­takt til kam­pen, da de­res fly måt­te nød­lan­de i Bu­da­pe­st på vej­en til Man­che­ster. Den tur­bu­lens, som det kan ha­ve med­ført, blev hur­tig syn­lig igen.

I til­la­eg­sti­den i før­ste halv­leg spil­le­de dan­ske­ren en sløj af­le­ve­ring ud i ven­stresi­den af Fe­ner­ba­h­ces for­svar. Me­nin­gen var gi­vet­vis god, men Si­mon Kja­ers med­spil­le­re var hårdt pres­se­de al­le­re­de på af­le­ve­rings­tids­punk­tet, så det var ik­ke så over­ra­sken­de igen, at bol­den blev ero­bret og spil­let ind i Fe­ner­ba­h­ces straf­fes­parks­felt til Jes­se Lin­gard.

I ste­det for at sky­de på mål tril­le­de Lin­gard bol­den til­ba­ge til Paul Pog­ba, som lidt uden for fel­tet send­te den flot op i hjør­net uden chan­ce for må­l­mand Volkan De­mi­rel. Klapsal­ver til van Per­sie Si­mon Kjaer blev pil­let ud i pau­sen ef­ter den dår­li­ge pra­e­sta­tion og kun­ne der­for ik­ke for­hin­dre, at Jes­se Lin­gard kort in­de i an­den halv­leg score­de til 4-0.

Der­med kun­ne han hel­ler ik­ke hyl­de hold­kam­me­ra­ten, den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted-spil­ler Ro­bin van Per­sie, som til gen­ga­eld modt­og stå­en­de klapsal­ver fra al­le til­sku­er­ne in­klu­si­ve den tid­li­ge­re ma­na­ger Alex Fer­gu­son, da han re­du­ce­re­de til slut­re­sul­ta­tet syv mi­nut­ter før tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.