Det kra­e­ver sin ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør at fa­re i bla­ek­hu­set i den lo­ka­le avis og gå i fla­e­sket på fan­se­ne ...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KURT LASSEN blogs.bt.dk

SMERTEGRAENSEN FOR AN­TAL­LET af fod­bol­dog hånd­bold­kam­pe i tv, på ba­ner­ne og i hal­ler­ne er vel for la­engst pas­se­ret. Så­dan for den en­kel­te sport­s­in­ter­es­se­re­de med et bre­de­re for­brug end blot eget klubhal­størkla­e­de på va­eg­gen. El­ler det er den vel egent­lig ik­ke, for det eks­plo­si­ve ud­valg på al­ver­dens ka­na­ler og plat­for­me kra­e­ver blot sin plan­la­eg­ning og ben­hår­de pri­o­ri­te­rin­ger: Det vil jeg se. Va­el­ger man lap­pe- el­ler zap­pe­løs­nin­gen, kom­mer man al­drig op af so­fa­en, for der er fod­bold og hånd­bold på ska­er­men døg­net rundt.

TAG SELV-BOR­DET ER og­så et pri­vil­e­gi­um, og kun­sten er at ud­va­el­ge med om­tan­ke. Skam stå i at va­el­ge en mørk og storm­fuld ef­ter­år­s­af­ten til at fryse igen­nem på et fod­bold­sta­dion i Ran­ders mod harm­lø­se OB, når man li­ge kan zap­pe for­bi der­hjem­me, mens de vi­ser At­hle­tic Bil­bao mod Re­al So­cie­dad på en an­den ka­nal. Det gjor­de de rent fak­tisk, midt i Su­per­liga, Pre­mi­er Le­ague, Bun­des­liga og et utal af Eu­ro­pa Cup- og liga-kam­pe i hånd­bold. Hvor­for for­ma­ste­de TV3 sig egent­lig til det? For­di de kan, og for­di en bre­ak even­a­na­ly­se til­si­ger det. El­lers gør de det ik­ke.

SÅ DET KRA­E­VER sin ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør at fa­re i bla­ek­hu­set i den lo­ka­le avis og gå i fla­e­sket på de po­ten­ti­el­le fans, der ik­ke kom på sta­dion om søn­da­gen og svi­ne dem til for net­op det: At bli­ve hjem­me i so­fa­en, for­di han me­ner at vi­de, at han har no­get bed­re at by­de på, og det kan I ik­ke va­e­re be­kendt. Ja­men, hvad fo­re­stil­ler Ran­ders-di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard sig. ’Yes, boss, vi kan na­e­sten ik­ke få luft af ba­re spa­en­ding over, om I hi­ver Hor­sens el­ler Lyng­by med i slut­spil­let. Vi skal nok kom­me.’

SELV­FØL­GE­LIG FAL­DER TILSKU­ER- og se­er­tal­le­ne, når li­ge­gyl­dig­he­dens ud­bud sti­ger. Men vi kan ik­ke brem­se ud­bud­det. Føtex er og­så be­gyndt at hol­de åbent al­le ugens da­ge til klok­ken 21. Så der ta­ger jeg ger­ne over, når jeg har brug for at va­e­re lidt ale­ne ved 20-ti­den på en ons­dag. Den er sva­er at rul­le til­ba­ge for Dansk Su­per­mar­ked. Ak­ku­rat som for bå­de su­per­liga-struk­tur, en håb­løs Cham­pions Le­ague-dit­to i hånd­bold el­ler for den sags skyld syv mod seks-spil­let.

VIR­KE­LIG­HE­DEN SOM TV-KØBMAND og fod­bol­del­ler hånd­bold­di­rek­tør er til at få øje på. Sport­ska­na­ler­ne skal ha­ve vo­lu­men på al­le pro­gram­fla­der, og udø­ver­ne skal le­ve­re va­ren. Om det så er fre­dag af­ten klok­ken 20.15 på et kvart­tomt sta­dion el­ler i end­nu en grup­pe­spilskamp med øre­ta­e­ver i luf­ten el­ler så langt uden for øst­eu­ro­pa­ei­sk lov og ret, at det slår bun­den ud af kvar­tals­bud­get­ter­ne i det hal­ve hånd­bold-Dan­mark. Hvad man mi­ster på til­sku­e­rind­ta­eg­ter og rej­seud­gif­ter, må man hi­ve ind på tv-pen­ge­ne.

LI­GE­SOM I UGENS hef­ti­ge de­bat, hvor så man­ge sat­te en ae­re i at va­e­re ue­nig med Kas­per Hvidts ud­fald mod Cham­pions Le­agu­e­struk­tu­ren. El­ler mest over, at han ik­ke or­ker at ta­be i en uen­de­lig­hed til Bar­ce­lo­na og Ki­el. Henover lands­hol­de­nes EM-, VM- og OL-slut­run­de­ka­len­der him­ler vi op om, at det og­så er helt galt med al­le de slut­run­der, selv­om det no­to­risk er net­op dem, der le­ve­rer se­er­tal­le­ne. Alt imens det eu­ro­pa­ei­ske kamp­pro­gram ho­ber sig op og tap­per in­ter­es­sen ud af bå­de se­e­re og til­sku­e­re, mens spil­ler­ne ik­ke gi­der at ha­ve ta­esk på ba­nen, el­ler tra­e­ner­ne va­eg­ter den hjem­li­ge tur­ne­ring hø­je­re og stil­ler med B-hol­det.

FOR JO, DET er da me­get sjovt, når de dan­ske me­stre fra BSV får Mik­kel Han­sen og PSG på fransk vi­sit i Boxen, el­ler de slår en polsk stormagt for en en­kelt øjenåb­ners skyld, men el­lers er det be­gra­en­set, hvor me­get eu­ro­pa­ei­sk trum­me­rum på her­re- og hånd­bold­kvin­desi­den, der til­ka­em­per sig de­ter­mi­ne­ret tryk på min re­mo­te. Omvendt, nog­le tryk­ker, og det er he­le me­nin­gen fra tv-si­de.

I HOLSTE­BRO SKAL de i ste­det til at tryk­ke pen­ge­sed­ler, hvis de vil føl­ge med. Li­ge nu står hånd­bold­klub­ben og mang­ler seks mil­li­o­ner kro­ner akut-akut. Hver en­kelt klub må pri­o­ri­te­re. I Ran­ders har de byg­get et flot fod­bold­sta­dion. Og det er da tra­els, at det står og run­ger hult og let­te­re ube­nyt­tet hen. Men in­gen kan skri­ve folk på sta­dion. Ej hel­ler tur­ne­rings­struk­tu­re­re sig ud af det. Det ko­ster at va­e­re med, og det lan­ge se­je tra­ek hand­ler ude­luk­ken­de om re­sul­ta­ter, og om man vil el­ler kan be­ta­le pri­sen for dem. Mar­keds­me­ka­nis­mer­ne, og­så i sport, er kom­met for at bli­ve ...

FOTO: HEN­NING BAGGER

Blot 3.351 til­sku­e­re fandt vej til søndagens Su­per­liga-op­gør på BioNut­ria Park mel­lem Ran­ders og OB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.