Ka­em­per for de­res po­li­ti­ske liv

BT - - NYHEDER -

REDNINGSAKTION red­de de­res po­li­ti­ske kar­ri­e­re ved at be­ta­le af egen lom­me.« Skal stå som den re­ne Det var først ef­ter, at BT i går ef­ter­mid­dag kun­ne of­fent­lig­gø­re, at An­ders Vi­sti­sen var vil­lig til at be­ta­le 62.000 kr. af de om­dis­ku­te­re­de EU-mid­ler til­ba­ge af egen lom­me, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt meld­te ud, at han var pa­rat til at gø­re det sam­me.

Søs Ma­rie Serup vur­de­rer, at Vi­sti­sens be­slut­ning er truf­fet i sam­ar­bej­de med den ab­so­lut­te top i Dansk Fol­ke­par­ti, der de­ler et øn­ske om at få den ak­tu­el­le EU-par­ti­for­mand til at frem­stå som den re­ne på be­kost­ning af Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

»Jeg tror, at Dansk Fol­ke­par­ti har haft et øn­ske om, at An­ders Vi­sti­sen skal stå som den re­ne. Han er jo den sa­er­ligt ud­pe­ge­de op­ryd­der i den­ne sag. Det kan godt va­e­re, at det er hans egen idé, men det er helt sik­kert ble­vet sank­tio­ne­ret af par­ti­top­pen,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.