Max Ba­e­hring er død

Light-so­da­vand for­hø­jer di­a­be­tes-ri­si­ko

BT - - NYHEDER -

DI­A­BE­TES For­sker­ne fra in­sti­tut­tet har un­der­søgt 2.800 voks­ne, og un­der­sø­gel­sens kon­klu­sion er, at de per­so­ner, som har ind­ta­get mindst to gan­ge 200 ml kun­stigt sø­de­de el­ler suk­ker­hol­di­ge drik­ke om da­gen, er 2,4 gan­ge så mod­ta­ge­li­ge for at bli­ve ramt af ty­pe 2-di­a­be­tes som dem, der hol­der sig fri af den slags drik­ke­va­rer.

Det be­ty­der, at ba­re halvan­den då­seso­da­vand (a 330 ml) om da­gen er nok til, at du for­ø­ger din ri­si­ko for at få syg­dom­men. Un­der­sø­gel­sen er DØDSFALD Tid­li­ge­re for­mand for Dansk Me­tal Max Ba­e­hring er død. Han af­gik ved dø­den tors­dag af­ten ef­ter la­en­ge­re tids syg­dom. Han blev 77 år. Det op­ly­ser Dansk Me­tal på sin hjem­mesi­de.

Max Ba­e­hring var en to­ne­an­gi­ven­de skik­kel­se i fag­be­va­e­gel­sen, hvor han gjor­de kar­ri­e­re. Han tog sit før­ste skridt ind i Dansk Me­tal, da han i 1973 blev kon­su­lent.

Ef­ter en kort pe­ri­o­de i LO vend­te han til­ba­ge til Dansk Me­tal som for­bunds­se­kre­ta­er – en post, der se­ne­re blev veks­let til na­est­for­mand og i 1991 til for­bunds­for­mand.

Som for­bunds­for­mand stod han i spid­sen for Dansk Me­tal frem til 2003.

»Max Ba­e­hring sat­te sit ty­de­li­ge pra­eg på Dansk Me­tal, fag­be­va­e­gel­sen ble­vet ud­gi­vet i det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift Eu­ro­pe­an Jour­nal of En­do­cri­no­lo­gy, og den kon­klu­de­rer og­så, at ri­si­ko­en for at få suk­ker­sy­ge er den sam­me, li­ge­gyl­digt om man ind­ta­ger suk­ker­hol­di­ge el­ler kun­stigt sø­de­de drik­ke­va­rer. Le­ver me­re us­undt Iføl­ge for­sker­ne på­vir­ker de kun­stigt sø­de­de drik­ke­va­rer nem­lig folks ap­pe­tit. Det be­ty­der, at folk spi­ser me­re mad – bå­de sødt og salt – end de må­ske nor­malt vil­le ha­ve Løn un­der syg­dom, den sjet­te fe­ri­eu­ge, vi­k­ar­be­stem­mel­ser samt ret til bar­sels- og fora­el­dre­or­lov er blot nog­le af de man­ge ele­men­ter, Max Ba­e­hring har va­e­ret med til at ind­fø­re i overenskom­ster­ne Claus Jen­sen, Dansk Me­tal og de dan­ske overenskom­ster,« skri­ver Dansk Me­tals for­bunds­for­mand Claus Jen­sen i et min­de­ord om sin tid­li­ge­re for­mand.

»Løn un­der syg­dom, den sjet­te fe­ri­eu­ge, vi­k­ar­be­stem­mel­ser samt ret til bar­sels- og fora­el­dre­or­lov er blot nog­le af de man­ge ele­men­ter, Max Ba­e­hring har va­e­ret med til at ind­fø­re i overenskom­ster­ne,« skri­ver han. En rød tråd Det fag­li­ge ar­bej­de be­gynd­te tid­ligt for Max Ba­e­hring, der var ud­la­ert ma­ski­n­ar­bej­der. Han var til­lids­mand på in­du­stri­virk­som­he­den Thri­ge-Tri­tan og blev i 1969 fa­el­lestil­lids­mand.

Un­der he­le sit vir­ke fo­ku­se­re­de Max Ba­e­hring på ud­dan­nel­se som et mid­del til at sik­re, at ny tek­no­lo­gi ik­ke ko­ste­de ar­bejds­plad­ser for den dan­ske ar­bej­der­klas­se.

»Man­ge af hans tan­ker og idéer gjort. For­sker­ne fra in­sti­tut­tet me­ner og­så, at for­bru­ge­re af sod­vand ge­ne­relt le­ver et me­re us­undt liv end an­dre, og det har man for­søgt at kor­ri­ge­re for. Det bli­ver dog ik­ke na­evnt, hvor­dan de ta­ger hen­syn til det i for­hold til de­res en­de­li­ge kon­klu­sio­ner.

Der er ta­le om et så­kaldt ’re­trospek­tivt stu­die’. De 2.800 del­ta­ge­re i un­der­sø­gel­sen har så­le­des skul­let gen­gi­ve over for for­sker­ne, hvad de har ind­ta­get af drik­ke­va­rer i den un­der­søg­te pe­ri­o­de. om ud­dan­nel­se, tek­no­lo­gi og et mo­der­ne Me­tal lø­ber sta­dig som en rød tråd gen­nem Dansk Me­tals ar­bej­de,« skri­ver Claus Jen­sen.

Ud­over sit fag­li­ge ar­bej­de dyr­ke­de Max Ba­e­hring ja­zz, hvor han spil­le­de bå­de kla­ri­net og saxo­fon.

»Max gik igen­nem li­vet med stort mod, mu­si­ka­li­tet og hjer­te. Med hans død har Dansk Me­tal og fag­be­va­e­gel­sen mi­stet en god kam­me­rat og en glø­de­n­de fo­re­gangs­mand,« skri­ver Dansk Me­tal.

Max Ba­e­hring får af So­ci­al­de­mo­kra­tiets Mor­ten Bødskov føl­gen­de ord via det so­ci­a­le me­die Twit­ter:

»En ka­em­pe er her ik­ke me­re. Som DSU-for­mand hav­de jeg nog­le af mi­ne bed­ste stun­der med Max. Tak, kam­me­rat! AEret va­e­re Max Ba­e­hrings min­de.«

Max Ba­e­hring ef­ter­la­der sig hu­stru og tre børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.