Pot­ters til festi­val

BT - - NYHEDER -

dra­ge, sy en kap­pe, snup­pe en tur med Hogwarts Eks­pres­sen, sej­le gen­nem mør­ket mod Oden­se Zoo el­ler dyk­ke ned un­der hva­el­vin­ger­ne i det gam­le klo­ster og bryg­ge en drik i Pro­fes­sor Sna­pes Elik­sir­va­er­k­sted. Og alt mu­ligt an­det.

»Det bed­ste er, at man ba­re kan få lov at gå rundt og la­ve en mas­se magi,« ly­der det be­gej­stret fra sy­våri­ge An­na Gall, som i går sva­e­ve­de rundt i de gam­le ga­der som en per­fekt mi­ni­ud­ga­ve af Hogwarts’ tri­ste spø­gel­se ’Hul­ken­de Hul­da’.

Ve­nin­den Cla­ra Aa­mand på ni år sup­ple­rer:

»Det sjove­ste ved det he­le er, at man­ge af de voks­ne og­så er kla­edt ud. Så er det som om, det er en hel bar­ne­ver­den,« si­ger hun. Avan­ce­ret stik­bold på ko­steskaft I Kon­gens Ha­ve for­an Oden­se Slot bli­ver der holdt In­ter­na­tio­nal Qu­id­ditch-tur­ne­ring, hvor Eng­land og Nor­ge i går tør­ne­de sam­men på den ova­le ba­ne i den sa­er­li­ge sport, der vel bedst kan be­teg­nes som avan­ce­ret stik­bold ud­ført på ko­steskaft. Del­ta­ger­ne valg­te dog at hol­de sig ved jor­den.

Blandt de man­ge inkar­ne­re­de Har­ry Pot­ter-fans var fa­mi­li­en Jor­dan­sen fra Kø­ben­havn.

For an­det år i tra­ek har de re­vet en dag ud af ka­len­de­ren og er dra­get til Oden­se sam­men med fle­re an­dre fra den ae­ld­ste søn Val­de­mars klas­se.

»Det her er vir­ke­lig et tra­ek­pla­ster,« si­ger Bir­git Jor­dan­sen, som har ni-åri­ge Val­de­mar og Jo­na­tan på fem med. El­ler og­så er det dem, der har hen­de med.

Val­de­mar Storm Jor­dan­sen har bl.a. ta­get en tur i Hogwarts Eks­pres­sen, der kø­rer fra Jer­n­ba­nemu­se­et og ad et hem­me­ligt spor til en sta­tion i ud­kan­ten af by­en.

»Vi blev over­fal­det af de­men­to­rer, mens vi kør­te. Men vi holdt dø­ren, så de ik­ke kun­ne kom­me ind til os,« ly­der det fra Val­de­mar, som på trods af an­gre­bet fra de uhyg­ge­li­ge de­men­to­rer, der nor­malt be­vog­ter det fryg­te­de fa­engsel Azka­ban, slet ik­ke var ban­ge.

Når Har­ry Pot­ter Festi­val luk­ker og sluk­ker i af­ten, har cir­ka 10.000 små og sto­re del­ta­get i magi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.