Kø­be­lyst­ne ki­ne­se­re red­der Mer­ce­des’ salg

BT - - NYHEDER -

Den ty­ske au­to­mo­bil­ka­em­pe Daim­ler, der er bedst kendt for at pro­du­ce­re Mer­ce­des­bi­ler, har haft et pa­ent tred­je kvar­tal. Det på trods af, at øko­no­mi­en for­sat er svag.

Det skri­ver Daim­ler i sit regn­skab for ju­ni, juli og au­gust.

Sal­get er ste­get med fi­re pct. til 38,6 mia. eu­ro (290 mia. kr.). Re­sul­ta­tet fulg­te med, og Daim­ler kun­ne put­te 2,7 mia. eu­ro i pen­gepo­sen i kvar­ta­let, en so­lid stig­ning i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Må­lt på an­tal­let af bi­ler steg sal­get til 754.130 styk i de tre må­ne­der, mens 2,2 mia. Daim­ler-pro­du­ce­re­de kø­re­tø­jer er solgt i he­le 2016. Ik­ke mindst til ki­ne­se­re.

»Den glo­ba­le ef­ter­spørgsel ef­ter bi­ler steg i tred­je kvar­tal. De stør­ste grun­de til det var en fa­vora­bel ud­vik­ling i Ki­na og Vest­eu­ro­pa. Ef­ter­spørgs­len i Ki­na var ik­ke kun hjul­pet af nye skat­te­reg­ler for køb af min­dre bi­ler, men og­så af me­re fa­vorab­le øko­no­mi­ske for­hold,« skri­ver Daim­ler.

Det kun­ne ses i sal­get. Mens om­sa­et­nin­gen for he­le Daim­ler steg med fi­re pct., steg sal­get i tred­je kvar­tal i Ki­na med he­le 23 pct. til 4,1 mia. eu­ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.