Stol ik­ke på din løns

BT - - NYHEDER -

LØN-OG ARBEJDSVILKÅR 24-åri­ge Jan Ku­da­hl Mar­kus­sen tab­te na­er­mest un­der­ka­e­ben, da den fag­li­ge me­d­ar­bej­der i 3F for­tal­te ham, at han sam­let set hav­de en kvart mil­li­on til­go­de fra sin tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver. Jan Ku­da­hl Mar­kus­sen tjek­ke­de al­drig sin løn­sed­del, men var ba­re gå­et ud fra, at alt var i or­den. »Vi er vant til, at vi la­e­rer af de ae­l­dre. Når de si­ger, at tin­ge­ne er i or­den, reg­ner vi med, at det er rig­tigt. Men her hav­de mi­ne ae­l­dre kol­le­ger alt­så ik­ke ret,« si­ger Jan Ku­da­hl Mar­kus­sen.

Han gik ar­bejds­løs og var godt tra­et af det, da en af hans be­kend­te an­be­fa­le­de, at han søg­te job i et lo­kalt vogn­mands­fir­ma. Han fik at vi­de, at det var et rigtig godt sted at kø­re. Nog­le hav­de va­e­ret an­sat i 10 år, og ti­me­løn­nen var bed­re end man­ge an­dre ste­der. Der­for var han glad, da det lyk­ke­des at bli­ve an­sat.Ef­ter tre år be­gynd­te snak­ken at gå i fir­ma­et. Der skul­le va­e­re overenskomst­for­hand­lin­ger med ar­bejds­gi­ve­ren, og chauf­fø­rer­ne vil­le ha­ve fem kro­ner me­re i ti­men, når de kør­te om nat­ten. Det kun­ne de ik­ke bli­ve eni­ge med ar­bejds­gi­ve­ren om.

»Han sag­de di­rek­te, at hvis vi ik­ke kun­ne li­de lug­ten i ba­ge­ri­et, så kun­ne vi ba­re for­svin­de. Jeg valg­te så at ta­ge mi­ne løn­sed­ler fra det sid­ste hal­ve år med ned i fag­for­e­nin­gen (3F

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.