Ed­del

BT - - NYHEDER -

Midt­fjord, red.). Da de ka­ste­de det før­ste blik på dem, kun­ne de se, at der var no­get ravru­sken­de galt. Det vil­le de ger­ne kig­ge na­er­me­re på,« forta­el­ler Jan Ku­da­hl Mar­kus­sen og fort­sa­et­ter: ’Vogn­man­den blev sur’ »Vi vid­ste godt fra an­dre sa­ger, at ar­bejds­gi­ve­ren vil­le bli­ve helt umu­lig, hvis man brok­ke­de sig. Det er der­for, folk er ban­ge for at ta­ge skrid­tet. Jeg valg­te der­for og­så at sø­ge et an­det job og sag­de op med 14 da­ges var­sel. Vogn­man­den blev selv­føl­ge­lig sur, og jeg fik plud­se­lig en gam­mel trai­ler, som jeg ik­ke kun­ne kø­re med, de sid­ste 14 da­ge.«

Ef­ter et par uger bad fag­for­e­nin­gen Jan Ku­da­hl Mar­kus­sen om at ind­sen­de løn­sed­ler for he­le den pe­ri­o­de, han hav­de va­e­ret an­sat. Og så gik de i gang med at reg­ne sam­men. Mar­kus­sens ae­l­dre kol­le­ger hav­de haft ret i, at ti­me­løn­nen var hø­je­re end an­dre ste­der, men der­u­d­over Vi vid­ste godt fra an­dre sa­ger, at ar­bejds­gi­ve­ren vil­le bli­ve helt umu­lig, hvis man brok­ke­de sig. Det er der­for, folk er ban­ge for at ta­ge skrid­tet Jan Ku­da­hl Mar­kus­sen, tid­li­ge­re chauf­før var der sto­re mang­ler, bl.a. ge­ne­til­la­eg. Ef­ter blot tre års an­sa­et­tel­se kun­ne Mar­kus­sens til­go­de­ha­ven­de som sagt op­gø­res til 250.000 kr.

»Vogn­man­den måt­te af­dra­ge de 250.000 kr. over tre gan­ge, og jeg har få­et al­le pen­ge­ne. Nog­le af dem har jeg brugt til at få nye vin­du­er og dø­re i hu­set. I dag har jeg få­et ar­bej­de i en helt ny bran­che og i en stor virk­som­hed, hvor der er styr på tin­ge­ne. Det har 3F al­le­re­de tjek­ket for mig,« si­ger Jan Ku­da­hl Mar­kus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.