Mi­le­na Pen­kowa: Jeg snak­ker med min hund Snub­bi

BT - - NYHEDER -

HUNDEHVISKER Hjer­ne­for­ske­ren Mi­le­na Pen­kowa, som har va­e­ret gen­nem no­get af et me­di­e­stormvejr, får nu igen me­di­e­op­ma­er­k­som­hed. El­ler ret­te­re sagt: hen­des hund får. Det skri­ver DR. Mi­le­na Pen­kowas navn har va­e­ret i me­di­er­nes sø­ge­lys i for­bin­del­se med groft do­ku­ment­falsk. Al­li­ge­vel har hun ta­get let på det. I hvert fald udadtil. Nu får hun igen ret­tet sø­ge­ly­set mod sig selv og sin hund; co­ck­er­s­pa­ni­e­len Snub­bi.

I pro­gram­met Shit­storm på P1 forta­el­ler hjer­ne­for­ske­ren, at hun bru­ger sin hund som et te­ra­pe­u­tisk red­skab – og ja, at hun kan snak­ke med den. Snub­bi og Mi­le­na Pen­kowa har nem­lig et helt sa­er­ligt bånd. Iføl­ge hen­de kan Snub­bi kom­mu­ni­ke­re helt kon­kre­te ting.

»Lad os kom­me ud på Ama­ger Fa­el­led. Der er mas­ser af fa­sa­ner, der ven­ter på mig. Lad os nu kom­me af sted. Lad os kig­ge fremad,« si­ger Snub­bi iføl­ge Mi­le­na Pen­kowa i P1-pro­gram­met .

Iføl­ge Mi­le­na Pen­kowa så ta­ler og kom­mu­ni­ke­rer hunde he­le ti­den. For ek­sem­pel me­ner hun, at Snub­bi co­a­che­de hen­de igen­nem me­di­e­stormen, og at hund­en hav­de for­talt, at ’dom­mer­ne var så sty­re­de og hjer­ne­va­ske­de af pres­sen, at de ik­ke kun­ne an­det’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.