’Jeg tror ik­ke, vi kom­mer i Hel­ve­de’

BT - - DEBAT -

LØRDAGSINTERVIEWET

In­struk­tør og for­fat­ter Hel­la Joof har skre­vet en ka­tekis­mus til kon­fir­man­der. Den er stødt på hård kri­tik fra lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ke­re og te­o­lo­ger. den­for, er det jo dej­ligt at bli­ve det med et ka­er­ligt bud­skab. Det har va­e­ret mit mo­tiv. men fø­ler sig eks­klu­de­ret, så tror jeg, det er godt, at man skri­ver i et sprog, de for­står. Jeg tror, at Gud er li­geg­lad med, at jeg har skre­vet ’stor røv’. Ja, jeg tror på Vor­her­re, det har jeg gjort, fra jeg var lil­le bit­te. Jeg tror, der er en stør­re kraft i mit liv, som jeg kan få hja­elp fra. Som jeg er for­bun­det med. Han si­ger først og frem­mest, at jeg skal ta­ge det ro­ligt. Jeg tror, Gud si­ger, at jeg er helt okay, som jeg er. Det er an­dre men­ne­sker og­så. Vi er fak­tisk al­le sam­men fuld­sta­en­dig vi­dun­der­li­ge og gud­dom­me­li­ge. Jeg tror ik­ke på en straf­fen­de Gud. Jeg tror ik­ke på Hel­ve­de. Jeg tror, at Hel­ve­de er det, vi ska­ber her på jord, når man le­ver uden ka­er­lig­hed, og når vi er uka­er­li­ge over for hin­an­den, når vi kri­ges og fast­hol­der egen ret over for an­dre. Min tro gør, at jeg al­tid vil fin­de ud af, om jeg kan til­gi­ve, hvis no­gen har sår­et el­ler kra­en­ket mig. Og fin­de ud af, hvad jeg selv har af ak­tie i en kon­flikt, hvor jeg har fejl­et, og så prø­ve at kor­ri­ge­re og vi­de, at der er til­gi­vel­se for os al­le sam­men, når vi er­ken­der, vi har gjort i na­el­der­ne. Jeg for­sø­ger at se mi­ne eg­ne skyg­ge­si­der og til­gi­ve mig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.