Når DF spin­ner

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

SERUP HAR SVARET

DFs skan­da­lesag om mis­brug af EU-mid­ler er et stilstu­die i for­skel­li­ge spin­tek­nik­ker, som har vir­ket med va­ri­e­ren­de styr­ke. Her er en gen­nem­gang af nog­le af dem. Skyd bud­brin­ge­ren Da Rik­ke Karls­son ef­ter at ha­ve råbt vagt i ge­va­er ad­skil­li­ge gan­ge ad in­ter­ne ka­na­ler (la­es: På den loy­a­le må­de) mel­der hun sig ud af DF i pro­test og bla­e­ser lå­get af det, der ef­ter­hån­den er en langstrakt skan­da­le. I før­ste om­gang hånd­te­rer DF ved Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt sa­gen med en klas­sisk ’skyd bud­brin­ge­ren’-stra­te­gi. Hun bli­ver om­talt som en for­vir­ret pi­ge, og det bli­ver frem­ha­e­vet, at hun har haft mu­lig­hed for at se regn­ska­ber ef­ter, men har tak­ket nej til en gen­nem­gang med An­ders Vi­sti­sen. Den sid­ste del af ar­gu­men­tet blev i øv­rigt gen­ta­get fre­dag. Den stra­te­gi vir­ke­de fak­tisk i be­gyn­del­sen. Okay, Mes­ser­s­ch­midt lan­de­de i krig med fe­mi-Dan­mark, men nog­le slags­mål er sjove­re end an­dre. Gør pro­ble­met lil­le, før du adres­se­rer det Se­ne­re i for­lø­bet slog Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt over i en an­den stra­te­gi, hvor han for­søg­te at gø­re pro­ble­mer­ne til en lil­le ad­mi­ni­stra­tiv for­se­el­se. Det hand­le­de blot om, at man hav­de glemt at ta­ge nog­le re­fe­ra­ter af mø­der, måt­te man for­stå. Men på det tids­punkt hav­de sa­gen al­le­re­de flyt­tet sig fra at va­e­re en en­kelt fejl el­ler to til at va­e­re en hel se­rie pro­ble­ma­ti­ske for­hold, og der­for vir­ke­de stra­te­gi­en ik­ke helt som øn­sket, for det ef­ter­lad­te ind­tryk var, at DF i EU er en ro­de­bu­tik. Bod­sof­fe­ret som selv måt­te ro­de sig ud af mi­se­ren. Det be­skyt­ter par­ti­et og par­ti­top­pen i lang tid, hvor al­le øj­ne er ret­tet mod Bruxel­les. Der ef­ter­spør­ges of­te en kom­men­tar fra par­ti­top­pen, men det lyk­kes i vid ud­stra­ek­ning at hol­de pro­ble­mer­ne helt ude i armsla­eng­de. Det sam­me ske­te i går, hvor An­ders Vi­sti­sen, ny grup­pe­for­mand for DF i EU, kom med en di­rek­te und­skyld­ning for det, der er sket. No­get som han selv har be­teg­net som util­gi­ve­ligt. Ned på ma­ven Når alt an­det glip­per, så er det ned på ma­ven og si­ge und­skyld, ind­til folk ik­ke gi­der at hø­re på dig la­en­ge­re! Det har va­e­ret en ef­fek­tiv tom­mel­finger­re­gel i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion la­en­ge. Den stør­ste ud­for­dring er of­te, at po­li­ti­ker­ne ty­pi­ske ik­ke me­ner, at de har no­get at und­skyl­de, for­di de blot har gjort, som al­le an­dre har gjort og gør. Men ned på ma­ven kom un­ge Vi­sti­sen, som le­ve­re­de en god gam­mel­dags und­skyld­ning. Ik­ke no­get med det der be­kla­gel­ses­fis, som po­li­ti­ke­re el­lers nem­me­re kan slu­ge. Spørgs­må­let er blot, om det er godt nok for va­el­ger­ne, for mon ik­ke de hav­de for­ven­tet at få den und­skyld­ning fra che­fen - ham den sto­re - frem­for den sid­ste nye kalv på slag­te­ba­en­ken. Kon­struk­tiv uklar­hed Da for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl måt­te på ba­nen sidst på ugen, var det i en stil, som han me­strer,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.