’ ’

BT - - DEBAT -

Et fak­tum er det imid­ler­tid, at DF ik­ke kan spin­ne sig ud af den her sag, li­ge­som de hel­ler ik­ke kan be­ta­le sig ud af den

Når der er no­get at kom­me ef­ter, så kan man nog­le gan­ge med for­del yde et bod­sof­fer. Man kan gen­nem en hand­ling vi­se, at vi har for­stå­et, at vi har gjort no­get for­kert. Det blev imid­ler­tid en me­get lil­le og sym­bolsk bod­s­be­ta­ling, DF yde­de i før­ste om­gang, hvor Mes­ser­s­ch­midt trak sig fra po­sten som for­mand for DFs grup­pe i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Of­fer­kal­ven Se­ne­re måt­te DF slag­te fe­de­kal­ven, nem­lig Mes­ser­sc­midt selv. Han blev smidt ud af DFs le­del­se. Nu var der ta­le om en ae­g­te of­ring og end­da af en af par­tiets stør­ste stjer­ner. Om­kost­nin­gen ved den stra­te­gi var imid­ler­tid, at det brag­te par­ti­le­del­sen ind i sa­gen på en helt an­den ak­tiv og der­med an­svar­spå­dra­gen­de må­de end tid­li­ge­re. Armsla­eng­de Ind­til da hav­de DF med stor suc­ces fast­holdt, at al­le spørgs­mål om sa­gen sor­te­re­de un­der Mes­ser­s­ch­midt, nem­lig kon­struk­tivt uklart. Når Thu­le­sen Da­hl vil, så kan han for­kla­re kom­plek­si­te­ter­ne i et Dong-salg el­ler fi­nur­lig­he­der­ne i en pa­ral­lelaf­ta­le, så en­hver mo­ster Ka­ren i lan­det for­står pra­e­cis, hvad han snak­ker om. Han ple­jer at an­stren­ge sig ge­val­digt for ik­ke at ta­le stam­mespro­get chri­sti­ans­borgsk. Men plud­se­lig na­ev­ner han f.eks. fle­re gan­ge Olaf uden no­gen yder­li­ge­re for­kla­ring. År­sa­gen er en­kel: li­ge i den­ne sag, gør det ik­ke no­get, at vi ik­ke for­står et pip af, hvad Olaf er. Det er EUs an­ti-kor­rup­tions­en­hed. Der er ik­ke no­gen grund til, at or­det “kor­rup­tion” på no­gen må­de for­bin­des med DF. Et fak­tum er det imid­ler­tid, at DF ik­ke kan spin­ne sig ud af den her sag, li­ge­som par­ti­et hel­ler ik­ke kan be­ta­le sig ud af den. Men det er sta­dig klo­ge­re at be­ta­le pen­ge til­ba­ge end det mod­sat­te. Og så­dan er det og­så med spin. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.