Bi­ler Jy­de­kro­gen hit­ter på Sja­el­land

BT - - BILER -

No­get ty­der på, at en ae­g­te myte er ved at mi­ste sin sand­heds­va­er­di. Nye tal vi­ser nem­lig, at det ik­ke pri­ma­ert er jy­ske bil­kø­be­re, der sva­er­ger til bi­ler med an­ha­en­ger­tra­ek – og­så kal­det jy­de­kro­gen. Tva­er­ti­mod vi­ser nye salgstal fra on­li­nepor­ta­len Au­toOf­fer, at det for­hol­der sig fuld­kom­men an­der­le­des. I 2016 har sja­el­land­ske bil­kø­be­re nem­lig va­e­ret me­re end dob­belt så til­bø­je­li­ge til at va­el­ge jy­de­kro­gen til end de jy­ske bil­kø­be­re.

Helt pra­e­cist har 23 pct. af de sja­el­land­ske ny­bils­kø­be­re købt bil med an­ha­en­ger­tra­ek, mens det kun har va­e­ret til­fa­el­det for ni pct. af de jy­ske kø­be­re.

Iføl­ge Sø­ren Malm­skov, der er grund­la­eg­ger og ceo i Au­toOf­fer, kom­mer de nye salgstal som en sjov lil­le over­ra­skel­se:

»Man­ge dan­ske­re for­bin­der sand­syn­lig­vis an­ha­en­ger­tra­ek­ket med hus og ha­ve vest for Sto­re­ba­elt, så det er jo ik­ke helt uden grund, at den har få­et til­nav­net jy­de­kro­gen. SENESTE NYT

Men vo­res ny­e­ste salgstal pe­ger alt­så i en helt an­den ret­ning og end­da ret mar­kant. Så må­ske det er tid til at om­dø­be jy­de­kro­gen til kø­ben­hav­n­er­kro­gen. Det vil­le i hvert fald pas­se bed­re med tal­le­ne,« ly­der det fra Sø­ren Malm­skov.

Iføl­ge Au­toOf­fer kan jy­de­kro­gens po­pu­la­ri­tet på Sja­el­land skyl­des fle­re fak­to­rer. For det før­ste at det kan va­e­re prak­tisk, hvis man f.eks. skal hen­te ting i byg­ge­mar­ke­det el­ler hja­el­pe med en flyt­ning. Men og­så nye de­le­ser­vi­ces kan va­e­re en for­kla­ring.

»I dag er der man­ge tje­ne­ster på net­tet, hvor man gra­tis kan le­je en trai­ler, og det er ble­vet me­get po­pu­la­ert om­kring Kø­ben­havn. Man be­hø­ver alt­så ik­ke la­en­ge­re at eje en trai­ler for at få gla­e­de af et an­ha­en­ger­tra­ek, og det har helt sik­kert be­tyd­ning for man­ges valg. Man kan sim­pelt­hen me­re med sin bil,« si­ger Sø­ren Malm­skov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.