Brug­te mi­kro­bi­ler er i høj kurs l

BT - - BILER -

di­rek­tø­ren kan se, at pri­ser­ne of­te en­der så højt op­pe, at for­hand­ler­ne kun kan tje­ne små­pen­ge på at sa­el­ge dem vi­de­re. Men de gør det ger­ne, for det gi­ver kun­der til va­er­k­ste­det og knyt­ter må­ske nye kun­der til bu­tik­ken.

»De små for­hand­le­re skri­ger på de her bi­le,r, be­kra­ef­ter team­le­der Pe­ter Bo­e­sen, der til dag­lig over­vå­ger mar­ke­det på auk­tio­nen, og fort­sa­et­ter:

»Lad mig gi­ve nog­le ek­semp­ler fra sep­tem­ber: En Ci­troën C1 1,0 CLIM Se­duction fra 2012 med fem dø­re og 20.000 km på ta­el­le­ren blev budt op i 47.000 kr., en Toy­o­ta Ay­go 1,0 med aircon­di­tion fra 2013 med 21.000 km på ta­el­le­ren røg op i 50.500 kr., og en Volkswa­gen UP 1,0 move Up fra 2014 med et ki­lo­me­ter­tal på 58.000 blev budt helt op i 71.000 kr.,« forta­el­ler han.

Ge­ne­relt bli­ver pri­ser­ne skub­bet hø­je­re op, isa­er i A-seg­men­tet.

»Her ud­gør det sam­le­de salg og­så en stør­re del end i 2015. Her er det be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at pri­ser gen­nem­snit­ligt sti­ger med knap fem pro­cent, hvil­ket helt kon­kret er 2.114 kr. me­re per mi­kro-bil fra 2015 til 2016. Det vid­ner igen om høj ak­ti­vi­tet på vo­res on­li­ne bilauk­tion samt ef­ter­spørgs­len kun­ne by­de. Der­for op­nås of­te den rig­ti­ge, ak­tu­el­le mar­kedspris.

Men for at kun­ne sa­el­ge din bil på net­tet skal du først op­ret­te en be­skri­vel­se af din bil. Den­ne be­skri­vel­se skal va­e­re re­la­tivt kort­fat­tet, men skal ik­ke de­sto min­dre fint be­skri­ve din bil, ty­pe, ma­er­ke, mo­tor­stør­rel­se, evt. ek­stra ud­styr og lig­nen­de. Alt hvad der kan ha­ve re­le­vans for en kom­men­de kø­ber skal du ta­ge med.

Hel­dig­vis får man god hja­elp, for mens du indsa­et­ter bi­len, bli­ver du au­to­ma­tisk gu­i­det igen­nem en me­get om­fat­ten­de be­skri­vel­se af bi­len.

Men husk at va­e­re ae­r­lig i din be­skri­vel­se, i mar­ke­det,« fast­slår Tho­mas Fri­is Pe­der­sen.

Au­to­com op­le­ver og­så stor ef­ter­spørgsel på bi­ler i B-seg­men­tet f.eks. Volkswa­gen Po­lo, Ford Fies­ta, Kia Rio, Re­nault Clio og Toy­o­ta Ya­ris med fle­re. når du sa­el­ger din bil på net­tet. Kun­den har ik­ke mu­lig­hed for at se an­det end de bil­le­der, du ind­sen­der, og har ret til at an­nul­le­re kø­bet, hvis bi­len ik­ke le­ver op til den be­skri­vel­se, der er i tek­sten.

Du skal og­så be­stem­me, hvil­ket mini­mums­be­løb du vil sa­el­ge bi­len til, for det er den ned­re gra­en­se for de ind­kom­ne bud på din bil. Der­for skal du over­ve­je nø­je og re­a­li­stisk, hvad du fø­ler, din bil er va­erd, og du skal og­så hu­ske, at der og­så skal be­ta­les et ho­norar til sel­ve auk­tions­hu­set for den ydel­se, de le­ve­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.