Ige nu

BT - - BILER -

Di­ne for­de­le: 1. Du til­by­der din bil til op mod 4.000 til­meld­te bil­for­hand­le­re, hvil­ket sik­rer dig hø­je­ste mar­kedspris. 2. Du får af­kla­ring i lø­bet af gan­ske få døgn. 3. Det er sik­kert for dig. Kø­ber skal hen­te bi­len hos dig og over­fø­re pen­ge­ne di­rek­te Kra­ve­ne til dig: 1. Du skal sy­ste­ma­tisk be­skri­ve bi­len ned til mind­ste de­tal­je. Det er en god idé at up­lo­a­de mindst seks bil­le­der. Bil­le­der forta­el­ler me­re end ord. Er der ska­der el­ler rid­ser, så tag na­er­bil­le­de af dis­se. 2. Du skal an­gi­ve en re­a­li­stisk mind­ste­pris, der ik­ke va­e­sent­ligt over­sti­ger en Au­to­com/Bil­pri­ser. dk-vur­de­ring. 3. Du skal be­ta­le et suc­ces­ge­byr på mel­lem 1.600 og 3.500 kr. in­klu­si­ve moms af­ha­en­gigt af din mind­ste­pris, så­fremt bi­len bli­ver solgt via auk­tio­nen, el­lers er det gra­tis. Alt det bag­ef­ter 1. Det er kø­bers an­svar at af­hen­te bi­len. Du kan selv be­stem­me, hvor I skal ud­veks­le bil og be­ta­ling, så la­en­ge det er in­den­for dit po­st­num­mer. 2. Be­ma­erk at kø­ber kan an­nul­le­re hand­len, så­fremt du ik­ke har be­skre­vet bi­len kor­rekt. Kø­be­ren har ret til at be­sig­ti­ge bi­len samt at ta­ge en 15 mi­nut­ter lang prø­ve­tur for at un­der­sø­ge det­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.