Mira­kel-red­nin­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET HAR PÅ man­ge må­der va­e­ret en uge i må­l­ma­en­de­nes tegn. Må­l­ma­end kan gø­re sig po­si­tivt be­ma­er­ket på man­ge må­der. Man kan gø­re det på Ben Fosters må­de. Fo­ster hev i sid­ste weekend den ene kom­pe­ten­te red­ning op ef­ter den an­den i West Bromwich’ kamp mod Tot­ten­ham og var med sit fejl­fri og sta­bi­le spil ho­ve­d­ansvar­lig for, at hans hold fik det ene po­int.

Man kan og­så gø­re det som Maar­ten Ste­ke­len­burg, der lørdag red­de­de to straf­fes­park i den sam­me kamp mod Man­che­ster Ci­ty. Det er trods alt ik­ke no­get, der sker hver sa­e­son, og Ste­ke­len­burgs pra­e­sta­tion be­tød, at Ever­ton hen­te­de uaf­gjort mod Ci­ty.

En tred­je må­de, man kan gø­re det på, er ved at pra­este­re det, jeg kal­der for en iko­nisk red­ning. En red­ning, der vil bli­ve hu­sket, ik­ke ba­re i en uge, men i åre­vis. Dem fik vi he­le tre af i be­gyn­del­sen af ugen. FØRST HEN­TE­DE MAN­CHE­STER Uni­teds David de Gea helt miraku­løst et langskud fra Li­ver­pools Phi­lip­pe Cou­tin­ho ned fra må­l­hjør­net – oven i kø­bet med den ’for­ker­te hånd’. Det var man­dag af­ten. Der­na­est le­ve­re­de Hu­go Ll­o­ris en til­sva­ren­de mira­kel­red­ning i Tot­ten­hams ude­kamp mod Le­ver­ku­sen i Cham­pions Le­ague. Al­le på sta­dion var i fuld gang med at jub­le over Chi­cha­ri­tos ’scor­ing’, da det vi­ste sig, at Ll­o­ris på helt us­and­syn­lig vis hav­de stop­pet bol­den få cen­ti­me­ter før den pas­se­re­de mål­stre­gen. Det var tirs­dag af­ten. Og en­de­lig var der jo Kas­per Sch­mei­chel, som fik vendt sin sto­re krop imod sin be­va­e­gel­ses­ret­ning og vif­tet An­dreas Cor­ne­li­us’ af­slut­ning i spil igen, da Lei­ce­ster vandt med 1-0 over FC Kø­ben­havn. Det var og­så tirs­dag af­ten, blot en halv ti­mes tid se­ne­re.

Det fi­ne ved al­le tre mira­kel-red­nin­ger var, at de var af­gø­ren­de for, at må­l­ma­en­de­nes klub­ber, Man­che­ster Uni­ted, Tot­ten­ham og Lei­ce­ster hen­te­de et re­sul­tat. Det er nem­lig og­så en nød­ven­dig for­ud­sa­et­ning for, at en red­ning kan få be­teg­nel­sen iko­nisk. Den slags fo­re­kom­mer pr. de­fi­ni­tion ik­ke ved stil­lin­gen 5-0 el­ler 0-5. LAD MIG GØ­RE Sch­mei­chel fa­er­dig først, før jeg ta­ger den­ne klum­me vi­de­re ind i den en­gel­ske mester­skabs­kamp, for den bli­ver Lei­ce­ster ik­ke en del af. Om så bå­de Kas­per og hans far hav­de vog­tet må­let for Lei­ce­ster i den­ne sa­e­son. Godt gå­et, Kas­per! Det er en red­ning, vi og­så vil hu­ske i 2020.

Det er en del me­re in­ter­es­sant at ta­ge fat i de Gea og Ll­o­ris, for­di de beg­ge to har ud­sigt til at bli­ve en del af kam­pen om Pre­mi­er Le­ague-tit­len, og må­ske kan en af dem en­de med at bli­ve li­ge pra­e­cis den af­gø­ren­de år­sag til, at li­ge pra­e­cis de­res klub vin­der mester­ska­bet. For det var ik­ke til­fa­el­digt, at det net­op var de to, der pra­este­re­de hver sin ’umu­li­ge’ red­ning i be­gyn­del­sen af ugen. De Gea og Ll­o­ris er nem­lig de bed­ste må­l­ma­end i de seks en­gel­ske top­klub­ber.

David de Gea er den bed­ste. Han kan det he­le, har au­to­ri­tet ude i fel­tet, er god med fød­der­ne, re­ak­tions­sta­erk og fan­ta­stisk en-mod-en. Han er uken­de­lig i for­hold til den skra­em­te splejs, der an­kom fra Spa­ni­en for fem år si­den. David de Gea er tre år i tra­ek er ble­vet kå­ret til Årets Spil­ler i Man­che­ster Uni­ted, hvil­ket forta­el­ler he­le hi­sto­ri­en, i øv­rigt og­så om de pro­ble­mer Uni­ted har måt­tet slås med, si­den Alex Fer­gu­son stop­pe­de som ma­na­ger i 2013.

Hu­go Ll­o­ris er ik­ke langt ef­ter de Gea. Hans lidt min­dre ra­ek­ke­vid­de og en til­bø­je­lig­hed til at va­e­re lov­lig non­cha­lant i sit spil med fød­der­ne gør, at jeg pla­ce­rer ham lidt la­ve­re på rangsti­gen. Til gen­ga­eld har han en sta­er­ke­re per­son­lig­hed og er an­fø­rer for bå­de sit land og sin klub. I KATEGORIEN LI­GE ef­ter de to bed­ste me­ner jeg, at Thi­baut Cour­tois og Pe­tr Cech be­fin­der sig. De kan sta­dig pra­este­re spil på ab­so­lut ver­dens­klas­se-ni­veau, men jeg sy­nes, der er ble­vet la­en­ge­re mel­lem de kamp­af­gø­ren­de red­nin­ger. Der er sim­pelt­hen lidt for man­ge bol­de, der går ind. For få mirak­ler. For Cour­tois’ ved­kom­men­de kan der va­e­re ta­le om et for­bi­gå­en­de fa­eno­men, men Cech må for­modes at ha­ve top­pet. De er beg­ge må­l­ma­end af den gam­le sko­le, det vil si­ge bed­re med ha­en­der­ne end med fød­der­ne, hvil­ket er et han­di­cap i den op­byg­nings­fa­se, som er så vig­tig for do­mi­ne­ren­de top­hold, der vil be­her­ske bol­den.

Den slags er me­get vig­tigt for folk som Jür­gen Kl­opp og Pep Gu­ar­di­o­la, om­end Li­ver­pool-ma­na­ge­ren ik­ke har sam­me re­li­gi­øse for­hold til kon­trol som sin Ci­ty-kol­le­ga. Det er op­lagt, at en må­l­mands ev­ne til at ind­gå i op­byg­nings­spil­let har be­ty­det me­get for de to ma­na­ge­res ny­li­ge valg af før­ste-ke­e­per, for bå­de Clau­dio Bra­vo i Ci­ty og Lo­ris Ka­ri­us i Li­ver­pool be­her­sker den­ne del af spil­let – no­gen­lun­de da. Beg­ge to har det nem­lig med at over­spil­le rol­len og ska­be uro i eg­ne ra­ek­ker, hvil­ket Bra­vo se­ne­st gav en prø­ve på i Cham­pions Le­ague-op­gø­ret mod Bar­ce­lo­na. Jeg skul­le ta­ge me­get fejl, om ik­ke der i Ci­tys for­svarska­e­de fin­des et men­ne­ske el­ler to, der sav­ner Joe Hart!

Til­med har bå­de Bra­vo og Ka­ri­us af­slø­ret sto­re mang­ler i luft­spil­let, hvor de vir­ker tø­ven­de og usik­re un­der det bom­bar­de­ment, de bli­ver ud­sat for. De øv­ri­ge klub­ber har selv­føl­ge­lig lu­ret, at ind­la­eg kan la­eg­ges me­get ta­et på mål, når man mø­der Man­che­ster Ci­ty og Li­ver­pool. Må­ske vaen­ner de to sig til det – som de Gea gjor­de – men det kom­mer til at ta­ge tid og kan ko­ste et mester­skab. MÅLMANDSPOSTEN ER VEL den vig­tig­ste po­si­tion over­ho­ve­det, når det er de små nu­an­cer, der skil­ler de sto­re hold, og det ser det ud til at va­e­re i den ta­et­te top­strid i Pre­mi­er Le­ague.

Når det er så­dan, kan det me­get vel bli­ve hol­det med den bed­ste ke­e­per, der vin­der.

Ham, der pra­este­rer de små og sto­re mirak­ler.

MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.