KOMPROMISLØS

BT - - SUPER LIGA -

JA-HAT Hver gang Glen Rid­ders­holm går ud for at hand­le, bli­ver han mødt med kra­vet om en sejr el­ler spørgs­må­let om, hvor­for det ik­ke lyk­ke­des at vin­de i we­e­ken­den. Og hver gang han åb­ner en avis og kig­ger i en stil­ling, kan han kon­sta­te­re hvor­for: Det går ik­ke ret godt. Med kun en sejr i de seneste 11 Su­per­liga­kam­pe er AGF i re­sul­tat­ma­es­sig kri­se, og i mor­gen skal man til Brønd­by og mø­de et hold, der for to må­ne­der si­den ta­e­ve­de dem 7-0 på de­res egen hjem­me­ba­ne. Men Glen Rid­ders­holm in­si­ste­rer på, at der og­så er en an­den hi­sto­rie. Den får han lov at forta­el­le her. Det skul­le nø­dig hed­de sig.

»Da jeg var tra­e­ner i FC Midtjyl­land, var vi og­så i kri­se i ef­ter­å­ret 2012, ef­ter vi hav­de få­et bron­ze før som­mer­fe­ri­en. Den­gang vil­le jeg ik­ke gå på kom­pro­mis med det, vi var i gang med, og det som jeg tro­e­de på, ba­re for at ska­be en ek­stern op­ma­er­k­som­hed og for må­ske at ska­be nog­le re­sul­ta­ter på den kor­te ba­ne. Det vil jeg hel­ler ik­ke i AGF. Vi er i gang med at byg­ge no­get op på den lan­ge ba­ne, og det er jeg fuld­sta­en­dig over­be­vist om, er det ene­ste rig­ti­ge at gø­re,« si­ger Glen Rid­ders­holm.

Og så er det, han får chan­cen for at forta­el­le om det go­de. Det – trods alt – go­de.

»Vi har et hold, der har flyt­tet sig fra at vin­de 46 pro­cent til 60 pro­cent af du­el­ler­ne ved jor­den. Det er en po­si­tiv ud­vik­ling, som vi kan må­le helt kon­kret. I for­hold til stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner er vi på plus to – alt­så sco­rer vi to mål me­re, end vi luk­ker ind på død­bol­de. Vo­res fla­de pas­nings­spil er ble­vet bed­re, og vi lig­ger på om­kring 90 pro­cent i pas­nings­pra­e­ci­sion. Det er en be­ty­de­lig ud­vik­ling og en vig­tig del af det spil, vi ger­ne vil prak­ti­se­re,« si­ger Glen Rid­ders­holm. Po­si­tiv ud­vik­ling Tal­le­ne kom­mer hur­tigt, og han til­fø­jer bå­de det kol­lek­ti­ve og det in­di­vi­du­el­le pres som pa­ra­me­tre og om­rå­der, hvor AGF i dag gør me­re ondt på mod­stan­der­ne, end de gjor­de for et år si­den. Og fy­sik­ken. LØRDAG 22. OK­TO­BER 2016 Fy­sisk er de og­så i en po­si­tiv ud­vik­ling, ef­ter der i som­mer kom en del nye spil­le­re ind fra for­skel­li­ge lan­de, klub­ber og tra­e­nings­kul­tu­rer. »Men,« si­ger han så, og det er ik­ke uva­e­sent­ligt, for han er jo ik­ke helt idi­ot: »Sum­ma sum­marum: Vi le­ver i en pra­e­sta­tions­ver­den, hvor det ga­el­der om at vin­de, og det gør vi ik­ke i øje­blik­ket i AGF. Der­for kun­ne jeg sag­tens snak­ke om uskarp­hed i beg­ge en­der af fel­ter­ne og ne­der­lag, men jeg in­si­ste­rer på, at der er en un­der­lig­gen­de po­si­tiv ud­vik­ling i gang, og den vil jeg ik­ke gå på kom­pro­mis med,« si­ger Glen Rid­ders­holm på vej til en bi­o­graf­tur med he­le hol­det.

»Nej, det er det ik­ke. Det gør vi hver tred­je-fjer­de uge, så det er en del af hver­da­gen. Det ene­ste over­le­vel­ses­ag­ti­ge, vi skal, er, at vi i nat skal ud og fin­de Fre­de­rik Holst,« gri­ner Glen Rid­des­holm med hen­vis­ning til Brønd­by-spil­le­ren, der tors­dag i Tips­bla­det vur­de­re­de, at det den­ne gang må­ske ik­ke blev 7-0, men kun 5-0 til Brønd­by. Det vil­le og­så va­e­re en form for frem­gang. For nu at fort­sa­et­te i

det po­si­ti­ve spor. AGFS LAZARET AGF har en ra­ek­ke ska­de­de og tvivls­om­me spil­le­re til mor­gen­da­gens kamp mod Brønd­by

MOR­TEN DUNCAN RASMUSSEN ANTHONY J. SOARES

hof­teska­de ik­ke med

JES­PER JUELSGAARD

Søn­derjy­ske-AGF AGF-Vi­borg AGF-Ran­ders Es­b­jerg-AGF Lyng­by-AGF AGF-Brønd­by AaB-AGF AGF-FC Nord­s­ja­el­land Sil­ke­borg-AGF AGF-FC Midtjyl­land FC Kø­ben­havn-AGF OB-AGF AGF-AC Hor­sens kna­eska­de tvivl­s­om kna­eska­de tvivl­s­om

NIKLAS BACKMAN

kna­eska­de tvivl­s­om 1-2 2-1 1-2 2-2 0-0 0-7 2-1 3-1 1-0 1-1 2-0 2-1 1-1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.