FCM-pro­fil bli­ver dansk

BT - - SUPER LIGA -

Rilwan Has­san skul­le tra­ef­fe en sva­er be­slut­ning i som­mer. Skul­le han ta­ge til ud­lan­det og få en god kon­trakt el­ler bli­ve i Dan­mark for at få det dan­ske pas, som han ef­ter ni år i lan­det snart er klar til? Det blev den sid­ste løs­ning, og nu har FC Midtjyl­land-pro­fi­len få­et alt på plads, så han ba­re ven­ter på at få trykt sit dan­ske pas.

»Jeg har al­le­re­de be­stå­et prø­ven. Jeg har an­søgt om dansk pas nu. Jeg har sendt pa­pi­rer og det he­le til re­ge­rin­gen, så jeg ved ik­ke, hvor lang tid det vil ta­ge. Men det går ef­ter pla­nen. Jeg ser frem til at få det, og jeg hå­ber, at det kom­mer snart. Jeg ven­ter ba­re på at få mit pas,« si­ger Rilwan Has­san til BT. Drøm­mer om lands­hol­det 7. novem­ber har Rilwan Has­san va­e­ret i Dan­mark i de ni år, det kra­e­ver for at få lov at bli­ve dansk stats­bor­ger. Han når na­ep­pe at få sit pas in­den da, men når han bli­ver in­vi­te­ret på na­tio­nalsang og Do­do and the Do­dos til stats­bor­ger­skabs­dag på Chri­sti­ans­borg, vil han og­så va­e­re klar til en helt an­den in­vi­ta­tion. En in­vi­ta­tion fra Åge Ha­rei­de. »Jeg vil gø­re alt for at bli­ve ud­ta­get til det dan­ske lands­hold. Jeg vil spil­le for Dan­mark,« si­ger Rilwan Has­san.

Rilwan Has­san blev hen­tet til FC Midtjyl­lands aka­de­mi som 16-årig, og ef­ter så man­ge år af sit liv i det midtjy­ske fø­ler han sig ret så dansk.

»Jeg la­ver man­ge dan­ske ting. Jeg kan godt li­de at so­ci­a­li­se­re og va­e­re sam­men med mi­ne ven­ner. Jeg kan og­så godt li­de at spi­se dansk mad. Og jeg ken­der til reg­ler­ne. Jeg er end­da og­så ved at bli­ve vant til vej­ret,« si­ger Rilwan Has­san.

Og han er ble­vet så vant til det dan­ske vejr, at han li­ge­frem er klar til at ud­sa­et­te sin ka­e­re­ste og søn for det sam­me. Glad for Dan­mark De bor beg­ge i Ni­ge­ria, mens Rilwan Has­san bor ale­ne i Dan­mark.

»Jeg kan vir­ke­lig godt li­de Dan­mark, og jeg vil ger­ne ha­ve min fa­mi­lie her­til. Dan­mark er så rart og fre­de­ligt et land uden kor­rup­tion el­ler no­get. Vi vil ger­ne bo i Dan­mark, når jeg er fa­er­dig med min kar­ri­e­re. Må­ske vil jeg ta­ge til Ni­ge­ria for at la­ve for­ret­nin­ger, men jeg vil va­e­re mest i Dan­mark,« si­ger Has­san, in­den han ta­ger et rent 12-tal i dansk­hed:

»Min liv­ret er kar­to­f­ler og bear­nai­se-sovs.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.