For­ce Den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG HAR LØSNINGEN på al­le Ke­vin Magnus­sens pro­ble­mer. Dan­ske in­ve­sto­rer skal kø­be et For­mel 1-team – hvor­for ik­ke gø­re For­ce In­dia til For­ce Den­mark?

Nej – jeg har ik­ke få­et solstik her i det te­xan­ske ef­ter­år. Og jeg ved godt, at det na­ep­pe bli­ver til no­get. Men lad os al­li­ge­vel le­ge lidt med tan­ken.

For det før­ste: For­ce In­dia er til salg. Der står ik­ke et til salg-skilt uden for ho­ved­kvar­te­ret i Sil­ver­sto­ne, men i pad­do­ck­en er det ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at de nu­va­e­ren­de eje­re før el­ler si­den bli­ver nødt til at sa­el­ge. Ho­ved­par­ten af tea­met ejes nem­lig af to in­de­re, der er ved at lø­be tør for pen­ge. Su­bra­ta Roy, der stod bag Sa­ha­ra-kon­cer­nen, har i åre­vis sid­det i ’ga­elds­fa­engsel’ hjem­me i In­di­en, for­di han ik­ke har kun­net op­fyl­de si­ne øko­no­mi­ske for­plig­tel­ser. Og Vi­jay Mal­lya, man­den der skab­te For­ce In­dia-tea­met, sid­der i sin sto­re vil­la i Eng­land, men kan ik­ke for­la­de lan­det, for­di hans pas er ind­dra­get på grund af ’øko­no­mi­ske ur­e­gel­ma­es­sig­he­der’. De nu­va­e­ren­de eje­re – el­ler må­ske i vir­ke­lig­he­den de­res kre­di­to­rer – drøm­mer an­gi­ve­ligt om en pris i na­er­he­den af 1,5 mil­li­ar­der kro­ner, men det an­ser al­le an­dre som ure­a­li­stisk. Jeg er sik­ker på, at et hur­tigt bud og is i ma­ven vil­le kun­ne gø­re for ek­sem­pel Best­sel­ler-ejer An­ders Holch-Povls­en til For­mel 1-team­e­jer i lø­bet af kort tid. Til en langt me­re re­a­li­stisk pris. MEN DET ER ik­ke kun For­ce In­di­as pres­se­de si­tu­a­tion, der gør 2016 til det op­ti­ma­le tids­punkt at kø­be tea­met. Trods pro­ble­mer­ne i ejer­kred­sen har For­ce In­dia haft en glim­ren­de sa­e­son, og de ser ud til at slut­te på en na­e­sten sen­sa­tio­nel fjer­de­plads i team-VM ef­ter Mer­ce­des, Red Bull og Fer­ra­ri. Slut­re­sul­ta­tet i team-VM af­gør, hvor stor en del af spor­tens ind­ta­eg­ter (fra tv-ret­tig­he­der, løbs­af­gif­ter, ban­de­re­k­la­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.