Re­nault-ri­val: ’Magnus­sen og jeg bur­de få me­re kre­dit’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ROS FRA MAKKEREN Stem­nin­gen på Re­naults For­mel 1-hold er ik­ke den bed­ste for ti­den. En­ten Ke­vin Magnus­sen el­ler Jo­ly­on Pal­mer skal skif­tes ud som kø­rer i na­e­ste sa­e­son, da Re­nault har med­delt, at ty­ske­ren Ni­co Hül­ken­berg bli­ver ny kø­rer i 2017.

Pal­mer er util­freds med, at hver­ken Magnus­sen el­ler bri­ten selv har få­et nok ros for det, de har pra­este­ret hos Re­nault i år.

»Jeg me­ner, at in­gen af os får nok kre­dit, hvis jeg skal va­e­re helt ae­r­lig.«

»Jeg sy­nes og­så, at Ke­vin har kørt nog­le go­de løb. Og han har i 2014 be­vist, hvad han kan ud­ret­te i en god bil,« si­ger Jo­ly­on Pal­mer til mo­tor­sport.com.

Ke­vin Magnus­sen kør­te i 2014-sa­e­so­nen for McLa­ren, hvor det blev til en flot an­den­plads i de­bu­ten i au­stral­ske Mel­bour­ne.

»Han blev num­mer to i sit før­ste løb, og han gjor­de det bed­re end Jen­son But­ton set over he­le året,« vur­de­rer Pal­mer.

»To år se­ne­re ka­em­per vi beg­ge, for­di bi­len ik­ke helt er der. Men han har gjort et godt styk­ke ar­bej­de.«

»In­gen af os har få­et den kre­dit, vi har fortjent, i en van­ske­lig bil. Det er be­vist ved, at mindst én af os bli­ver skif­tet ud,« si­ger Pal­mer.

I den­ne weekend skal bå­de Pal­mer og Magnus­sen be­vi­se de­res va­erd i For­mel 1-grand­prixet i Austin i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.