Ta­et­te­re på må­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KLAR TIL BRUD med at for­hand­le en ny af­ta­le med UEFA, hvor vi skal ha­ve rul­let de aen­drin­ger til­ba­ge, som UEFA fo­re­tog i au­gust,« si­ger han.

Her ta­en­ker Claus Thom­sen isa­er på aen­drin­ger­ne af Cham­pions Le­ague. UEFA har be­slut­tet at aen­dre kon­cep­tet, så de fi­re stør­ste lan­de, Spa­ni­en, Tys­kland, Eng­land og Ita­li­en, vil va­e­re ga­ran­te­ret fi­re plad­ser i Eu­ro­pas og ver­dens stør­ste klub­tur­ne­ring.

Sam­ti­dig bli­ver det sva­e­re­re for klub­ber fra de min­dre og mel­lem­sto­re lan­de at kva­li­fi­ce­re sig til det forja­et­te­de land.

Her ud­nyt­te­de de stør­ste klub­ber, at UEFA stod i et magt-tom­rum, BT var først med hi­sto­ri­en tors­dag 13. ok­to­ber. BT fulg­te op på sa­gen fre­dag 14. ok­to­ber. for­di pra­esi­den­ten, Mi­chel Plat­i­ni, var sus­pen­de­ret pga. de ting om øko­no­misk urent trav, der kom frem i for­bin­del­se med FIFA-skan­da­len sid­ste år. In­gen hen­syn til UEFA UEFA hav­de der­for in­gen pra­esi­dent, da stor­klub­ber­ne fik gen­nem­ført aen­drin­ger­ne til egen for­del. Først i sid­ste må­ned blev slo­ve­ne­ren Alek­s­an­der Ce­fe­rin valgt – bl.a. med et løf­te om at aen­dre be­slut­nin­gen om Cham­pions Le­ague.

Sam­ti­dig med aen­drin­gen af Cham­pions Le­ague og ad­gan­gen til tur­ne­rin­gen fik stor­klub­ber­ne aen­dret på di­stri­bu­tio­nen af de man­ge pen­ge fra tur­ne­rin­gen.

»De be­slut­nin­ger vil vi ha­ve rul­let til­ba­ge,« si­ger Claus Thom­sen, som un­der­stre­ger, at der var enig­hed i EPFL om at op­ha­e­ve ’Me­mor­an­dum of Un­der­stan­ding’.

»Den an­den del i EPFLs be­slut­ning i dag (i går, red.) hand­ler om, hvad der så skal ske, hvis vi ik­ke får rul­let UEFAs be­slut­nin­ger til­ba­ge. Det vil be­ty­de, at de en­kel­te liga­er kan plan­la­eg­ge uden at ta­ge hen­syn til UEFAs tur­ne­rin­ger. Su­per­liga­en og DBU Po­ka­len kan alt­så kom­me til at lig­ge på sam­me da­to­er som de eu­ro­pa­ei­ske klub­tur­ne­rin­ger,« si­ger han.

Det vil sam­ti­dig gi­ve klub­ber­ne mu­lig­he­der for at plan­la­eg­ge tur­ne­rin­ger, der ik­ke har no­get med UEFA at gø­re. Det kun­ne for ek­sem­pel va­e­re en tur­ne­ring på tva­ers af lan­de­ne. Hå­ber på en ny af­ta­le Som BT kun­ne af­slø­re tid­li­ge­re på må­ne­den, har FCK og en ra­ek­ke an­dre klub­ber i nor­d­eu­ro­pa­ei­ske lan­de haft mø­der om så­dan en tur­ne­ring.

Claus Thom­sen un­der­stre­ger, at han hå­ber, der kom­mer en ny af­ta­le med UEFA.

»Det er og­så der­for, vi har valgt 15. marts som de­ad­li­ne mod de nor­ma­le tre må­ne­der, så der er tid til at fin­de en for­nuf­tig løs­ning,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.