Klar med øk­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UDRENSNING Daily Mail er den span­ske ma­e­stro i Man­che­ster Ci­ty nu på vej til at gen­nem­fø­re end­nu en magt­de­mon­stra­tion: at vra­ge an­fø­re­ren.

»Vin­cent Kom­pa­ny står til at bli­ve det seneste højt pro­fi­le­re­de of­fer i Gu­ar­di­o­las re­ge­rings­tid,« ind­le­der avi­sen. Bil­le­det på op­tu­ren 30-åri­ge Vin­cent Kom­pa­ny er om no­gen bil­le­det på Ci­tys op­tur fra slut­nin­gen af 00er­ne til i dag. I lø­bet af den pe­ri­o­de ud­vik­le­de den sto­re bel­gi­er sig til en af ver­dens bed­ste cen­ter­stop­pe­re, men de seneste år er op­tu­ren vendt til ned­t­ur. De seneste to sa­e­so­ner er ble­vet øde­lagt af mu­skel­ska­der, der har for­hin­dret Kom­pa­ny i kom­me til­ba­ge til for­dums tårn­hø­je ni­veau. Sid­ste må­ned fik Vin­cent Kom­pa­ny sin hidtil ene­ste start­plads i sa­e­so­nen i EFL Cup-kam­pen mod Swan­sea, men og­så her end­te han med en ska­de. Peps be­slut­ning Nu er han imid­ler­tid til­ba­ge, men til­li­den fra Pep Gu­ar­di­o­la ser ud til at va­e­re va­ek. Da Man­che­ster Ci­ty ons­dag ga­e­ste­de Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague, var kap­ta­j­nen ik­ke at fin­de på ba­en­ken, selv­om han var fit. I ste­det hav­de Gu­ar­di­o­la pla­ce­ret un­ge Pablo Maf­feo på ba­en­ken på Camp Nou.

En be­slut­ning, som Vin­cent Kom­pa­nys lands­mand, hold­kam­me­rat og fa­ste støt­te, Ke­vin de Bruy­ne, kom­men­te­re­de så­le­des ef­ter kam­pen:

»Det er Peps be­slut­ning. Han må ha­ve haft si­ne grun­de.« Vok­sen­de fru­stra­tio­ner For Kom­pa­ny lig­ner Gu­ar­di­o­las kol­de øje vej­en mod en­den for en Ci­ty-kar­ri­e­re, som be­gynd­te i 2008 og me­get vel slut­ter, når sa­e­so­nen er for­bi. Iføl­ge Daily Mail er Ci­ty-stop­pe­rens fru­stra­tio­ner vok­set, hvil­ket og­så kom til ud­tryk, da han un­der en ny­lig tra­e­ning end­te i et ska­en­de­ri med ba­ck­en Alek­s­an­der Ko­la­rov.

Og­så hos stjer­ne­an­gri­be­ren Ser­gio Agüero mel­des der om fru­stra­tio­ner un­der Pep Gu­ar­di­o­las re­gi­me. Agüero, der el­lers har haft godt gang i scor­in­gen i år, be­gynd­te til sin sto­re util­freds­hed ude i Cham­pions Le­ague-kam­pen mod Bar­ce­lo­na. Det har få­et en­kel­te en­gel­ske me­di­er til at spe­ku­le­re i, om og­så han kan bli­ve en del af Gu­ar­di­o­las udrensning. Det vir­ker dog langt me­re us­and­syn­ligt, og iføl­ge Daily Mail kan Agüero i ste­det va­e­re på vej til at for­la­en­ge sin kon­trakt frem til 2020.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.