Gå dig glad

BT - - INDHOLD -

Da jeg var 11 år gam­mel, gik jeg, sam­men med en ve­nin­de, 50 km. Mest for­di vi vil­le be­vi­se – over for hen­des ir­ri­te­ren­de sto­re­bror – at vi kun­ne (og lidt for­di vi kun­ne få et sja­el­dent spej­der­ma­er­ke for det). Tu­ren tog 12 ti­mer og var den ab­so­lut mest stra­bad­se­ren­de op­le­vel­se, jeg på det tids­punkt hav­de va­e­ret ud­sat for. Der blev bå­de gra­edt og råbt un­der­vejs. Og de sid­ste man­ge km blev vi fulgt af en af bil, ført af en af ar­ran­gø­rer­ne, der tig­ge­de os om at sti­ge ind – så de kun­ne kom­me hjem. Vi na­eg­te­de – selv­føl­ge­lig. Tu­ren be­vi­ste to ting for mig: 1. Man kan, hvad man vil. 2. Man skal ba­re bli­ve ved med at gå... Cir­ka sam­me kon­klu­sion kom­mer fle­re eks­per­ter frem til i den­ne uge, hvor vi ser vi på, hvor sundt det fak­tisk er – at gå. Eks­per­ter­ne lover, at vi kan gå fra bå­de over­va­egt, hjer­te­pro­ble­mer og an­dre livs­stils­syg­dom­me, hvis ba­re vi bli­ver ved la­en­ge nok. La­es med og få et pro­gram til, hvor­dan du kom­mer i form til at gå 10 km ad gan­gen. Du kan og­så mø­de Chri­sti­an Vang, der har tabt sig 70 kg. Før­ste skridt mod va­egt­ta­bet tog han, den dag han be­gynd­te at gå til ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.